1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 18

ΚΑΙ ύστερα απ' αυτά, ο Δαβίδ πάταξε τους Φιλισταίους, και τους κατατρόπωσε, και πήρε από το χέρι των Φιλισταίων τη Γαθ και τις κωμοπόλεις της.
2 Και πάταξε τους Μωαβίτες, και οι Μωαβίτες έγιναν δούλοι υποτελείς τού Δαβίδ.
3 Ακόμα, ο Δαβίδ πάταξε τον Αδαρέζερ, τον βασιλιά τής Σωβά, στην Αιμάθ, όταν πορευόταν να στήσει την εξουσία του επάνω στον ποταμό Ευφράτη.
4 Και ο Δαβίδ πήρε απ' αυτόν 1.000 άμαξες, και 7.000 ιππείς, και 20.000 πεζούς· και ο Δαβίδ νευροκόπησε όλα τα άλογα των αμαξών, και απ' αυτές φύλαξε 100 άμαξες.
5 Και όταν ήρθαν οι Σύριοι της Δαμασκού για να βοηθήσουν τον Αδαρέζερ, τον βασιλιά τής Σωβά, ο Δαβίδ πάταξε από τους Συρίους 22.000 άνδρες.
6 Και ο Δαβίδ έβαλε φρουρές στη Συρία τής Δαμασκού· και οι Σύριοι έγιναν δούλοι υποτελείς τού Δαβίδ. Και ο Κύριος έσωζε τον Δαβίδ, παντού όπου πορευόταν.
7 Και ο Δαβίδ πήρε τις χρυσές ασπίδες, που ήσαν επάνω στους δούλους τού Αδαρέζερ, και τις έφερε στην Ιερουσαλήμ.
8 Και από την Τιβάθ, και από τη Χουν, πόλεις τού Αδαρέζερ, ο Δαβίδ πήρε χαλκό υπερβολικά πολύ, από τον οποίο ο Σολομώντας έκανε τη χάλκινη θάλασσα, και τους στύλους, και τα χάλκινα σκεύη.
9 Και ο Θοού, ο βασιλιάς τής Αιμάθ, όταν άκουσε ότι ο Δαβίδ πάταξε ολόκληρη τη δύναμη του Αδαρέζερ, του βασιλιά τής Σωβά,
10 έστειλε τον Αδωράμ, τον γιο του, στον βασιλιά Δαβίδ, για να τον χαιρετήσει και να τον ευλογήσει, ότι καταπολέμησε τον Αδαρέζερ και τον πάταξε· επειδή, ο Αδαρέζερ ήταν πολέμιος του Θοού· έφερε μάλιστα και κάθε είδος σκευών, χρυσών, ασημένιων, και χάλκινων.
11 Κι αυτά, ο βασιλιάς Δαβίδ τα αφιέρωσε στον Κύριο, μαζί με το ασήμι και το χρυσάφι, που είχε φέρει από όλα τα έθνη, από τον Εδώμ, και από τον Μωάβ, και από τους γιους τού Αμμών, και από τους Φιλισταίους, και από τον Αμαλήκ.
12 Και Αβισαί, ο γιος τής Σερουϊας, πάταξε τους Ιδουμαίους, στην κοιλάδα τού αλατιού, 18.000.
13 Και έβαλε φρουρές στην Ιδουμαία· και όλοι οι Ιδουμαίοι έγιναν δούλοι τού Δαβίδ. Και ο Κύριος έσωζε τον Δαβίδ, παντού όπου πορευόταν.
14 Και ο Δαβίδ βασίλευσε επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ, και έκανε κρίση και δικαιοσύνη σε ολόκληρο τον λαό του.
15 Και ο Ιωάβ, ο γιος τής Σερουϊας, ήταν επικεφαλής τού στρατού· και ο Ιωσαφάτ, ο γιος τού Αχιλούδ, υπομνηματογράφος.
16 Και ο Σαδώκ, ο γιος τού Αχιτώβ, και ο Αβιμέλεχ, ο γιος τού Αβιάθαρ, ιερείς· και ο Σουσά, γραμματέας.
17 Και ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωδαέ, ήταν επικεφαλής των Χερεθαίων και των Φελεθαίων· και οι γιοι τού Δαβίδ, ήσαν πρώτοι γύρω από τον βασιλιά.