1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 4

ΟΙ ΓΙΟΙ τού Ιούδα ήσαν: Ο Φαρές, ο Εσρών, και ο Χαρμί, και ο Ωρ, και ο Σωβάλ.
2 Και ο Ρεαϊα, ο γιος τού Σωβάλ, γέννησε τον Ιαάθ· και ο Ιαάθ γέννησε τον Αχουμαϊ, και τον Λαάδ. Αυτές είναι οι συγγένειες των Σαραθιτών.
3 Και αυτοί ήσαν οι γιοι τού πατέρα Ητάμ: Ο Ιεζραέλ, και ο Ιεσμά, και ο Ιεδβάς· και το όνομα της αδελφής τους ήταν Ασέλ-ελφονί·
4 και ο Φανουήλ, ο πατέρας τού Γεδώρ, και ο Εσέρ, ο πατέρας τού Χουσά. Αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ωρ, του πρωτότοκου του Εφραθά, του πατέρα τού Βηθλεέμ.
5 Και ο Ασχώρ, ο πατέρας του Θεκουέ, είχε δύο γυναίκες, την Ελά, και τη Νααρά.
6 Και η μεν Νααρά γέννησε σ' αυτόν τον Ναχουζάμ, και τον Εφέρ, και τον Θαιμανί, και τον Αχασταρί. Αυτοί ήσαν οι γιοι τής Νααρά.
7 Και οι γιοι τής Ελά ήσαν: Ο Σερέθ, και ο Ιεσοάρ, και ο Εθνάν.
8 Και ο Κως γέννησε τον Ανούβ, και τον Σωβηβά, και τις συγγένειες του Αχαρήλ, του γιου τού Αρούμ.
9 Και ο Ιαβής ήταν ενδοξότερος απ' ό,τι οι αδελφοί του· και η μητέρα του αποκάλεσε το όνομά του Ιαβής, λέγοντας: Επειδή τον γέννησα με λύπη.
10 Και ο Ιαβής επικαλέστηκε τον Θεό τού Ισραήλ, λέγοντας: Είθε με ευλογία να με ευλογήσεις, και να απλώσεις τα όριά μου, και το χέρι σου να είναι μαζί μου, και να με φυλάττεις από κακό, ώστε να μη έχω λύπη! Και ο Θεός χάρισε σ' αυτόν όσα ζήτησε.
11 Και ο Χελούβ, ο αδελφός τού Σουά, γέννησε τον Μεχείρ· αυτός ήταν ο πατέρας τού Εσθών.
12 Και ο Εσθών γέννησε τον Βαιθ-ραφά, και τον Φασέα, και τον Θεχιννά, τον πατέρα τής πόλης Νάας· αυτοί είναι οι άνδρες Ρηχά.
13 Και οι γιοι τού Κενέζ ήσαν: Ο Γοθονιήλ, και ο Σεραϊας· και οι γιοι τού Γοθονιήλ, ήσαν ο Αθάθ.
14 Και ο Μεονοθαϊ γέννησε τον Οφρά· και ο Σεραϊας γέννησε τον Ιωάβ, τον πατέρα τής κοιλάδας των τεχνιτών· επειδή, ήσαν τεχνίτες.
15 Και οι γιοι τού Χάλεβ, του γιου τού Ιεφοννή ήσαν: Ο Ιρού, ο Ηλά, και ο Ναάμ· και οι γιοι τού Ηλά ήσαν: Ο Κενέζ.
16 Και οι γιοι τού Ιαλελεήλ ήσαν: Ο Ζιφ και ο Ζιφά, ο Θηριά, και ο Ασαρεήλ.
17 Και οι γιοι τού Εζρά ήσαν: Ο Ιεθέρ, και ο Μερέδ, και ο Εφέρ, και ο Ιαλών· και η γυναίκα τού Μερέδ γέννησε τον Μαριάμ, και τον Σαμαϊ, και τον Ιεσβά, τον πατέρα τού Εσθεμωά.
18 Και η άλλη γυναίκα του, η Ιουδαία, γέννησε τον Ιέρεδ, τον πατέρα τού Γεδώρ, και τον Έβερ, τον πατέρα τού Σηχώ, και τον Ιεκουθιήλ, τον πατέρα τού Ζανωά. Κι αυτοί είναι οι γιοι τής Βιθίας, της θυγατέρας τού Φαραώ, που πήρε ο Μερέδ.
19 Και οι γιοι τής γυναίκας του, της Οδίας, της αδελφής τού Ναχάμ, πατέρα τού Κεειλά τού Γαρμίτη, και του Εσθεμωά τού Μααχαθίτη.
20 Και οι γιοι τού Σιμών ήσαν: Ο Αμνών, και ο Ριννά, ο Βεν-ανάν, και ο Θιλών. Και οι γιοι τού Ιεσεί ήσαν: Ο Ζωχέθ, και ο Βεν-ζωχέθ.
21 Οι γιοι τού Σηλά, του γιου τού Ιούδα, ήσαν: Ο Ηρ, ο πατέρας τού Ληχά, και ο Λααδά, ο πατέρας τού Μαρησά, και οι συγγένειες της οικογένειας των εργαζόμενων τη βύσσο, της οικογένειας του Ασβεά,
22 και ο Ιωκείμ, και οι άνδρες τού Χαζηβά, και ο Ιωάς, και ο Σαράφ, που δέσποζαν στον Μωάβ, και ο Ιασουβί-λεχέμ. Όμως, αυτά είναι αρχαία πράγματα.
23 Αυτοί ήσαν οι αγγειοπλάστες, και αυτοί που κατοικούσαν στη Νεταϊμ και στη Γεδιρά· εκεί κατοικούσαν μαζί με τον βασιλιά, για τις εργασίες του.
24 Οι γιοι τού Συμεών ήσαν: Ο Νεμουήλ, και ο Ιαμείν, ο Ιαρείβ, ο Ζερά, και ο Σαούλ·
25 ο Σαλλούμ, ο γιος του, ο Μιβσάμ, ο γιος του, ο Μισμά, ο γιος του.
26 Και οι γιοι τού Μισμά, ο Αμουήλ, ο γιος του, ο Ζακχούρ, ο γιος του, ο Σιμεϊ, ο γιος του.
27 Και ο Σιμεϊ γέννησε 16 γιους, και έξι θυγατέρες· οι αδελφοί του, όμως, δεν είχαν πολλούς γιους ούτε πολλαπλασιάστηκαν όλες οι συγγένειές τους, όπως των γιων τού Ιούδα.
28 Και κατοίκησαν στη Βηρ-σαβεέ, και στη Μωλαδά, και στην Ασάρ-σουάλ,
29 και στη Βαλλά, και στην Ασέμ, και στη Θωλάδ,
30 και στη Βαιθουήλ, και στην Ορμά, και στη Σικλάγ,
31 και στη Βαιθ-μαρχαβώθ, και στην Ασάρ-σουσίμ, και στη Βαιθ-βηρεϊ, και στη Σααραείμ. Αυτές ήσαν οι πόλεις τους μέχρι τη βασιλεία τού Δαβίδ.
32 Και οι κωμοπόλεις τους ήσαν: Η Ιτάμ, και η Αείν, η Ριμμών, και η Θοχέν, και η Ασάν, πέντε πόλεις·
33 και όλες οι κωμοπόλεις τους, που ήσαν ολόγυρα απ' αυτές τις πόλεις, μέχρι τη Βάαλ. Αυτοί ήσαν οι τόποι τής κατοικίας τους, και η διαίρεσή τους κατά γενεές.
34 Και ο Μεσωβάβ, και ο Ιαμλήχ, και ο Ιωσά, ο γιος τού Αμασία,
35 και ο Ιωήλ, και ο Ιηού, ο γιος του Ιωσιβία, γιου τού Σεραϊα, γιου τού Ασιήλ,
36 και ο Ελιωηνάι, και ο Ιαακωβά, και ο Ιεσοχαϊας, και ο Ασαϊας, και ο Αδιήλ, και ο Ιεσιμιήλ, και ο Βεναϊας,
37 και ο Ζιζά, ο γιος τού Σιφεί, γιου τού Αλλόν, γιου τού Ιεδαϊα, γιου τού Σιμρί, γιου τού Σεμαϊα·
38 αυτοί που αναφέρθηκαν ονομαστικά ήσαν άρχοντες στις συγγένειές τους· και η οικογένεια του πατέρα τους αυξήθηκε σε πλήθος.
39 Και πήγαν μέχρι την είσοδο Γεδώρ, προς ανατολάς της κοιλάδας, για να αναζητήσουν βοσκή στα κοπάδια τους·
40 και βρήκαν βοσκή παχιά και καλή, και η γη ήταν ευρύχωρη, και ήσυχη, και ειρηνική· επειδή, αυτοί που άλλοτε κατοικούσαν εκεί, ήσαν από τον Χαμ.
41 Κι αυτοί, που ήσαν γραμμένοι ονομαστικά, ήρθαν στις ημέρες τού Εζεκία, του βασιλιά τού Ιούδα, και πάταξαν τις σκηνές τους, και τους Μιναίους που βρέθηκαν εκεί, και τους αφάνισαν μέχρι σήμερα, και κατοίκησαν αντί γι' αυτούς· επειδή, εκεί υπήρχε βοσκή για τα κοπάδια τους.
42 Και απ' αυτούς, τους γιους τού Συμεών, 500 άνδρες πήγαν στο βουνό Σηείρ, έχοντας επικεφαλής τους τον Φελατία, και τον Νεαρία, και τον Ρεφαϊα, και τον Οζιήλ, τους γιους τού Ιεσεί·
43 και πάταξαν το υπόλοιπο των Αμαληκιτών, που είχε διασωθεί, και κατοίκησαν εκεί μέχρι σήμερα.