1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 26

ΚΑΙ για τις διαιρέσεις των πυλωρών· από τους Κορίτες ήταν ο Μεσελεμίας, ο γιος τού Κορέ, από τους γιους τού Ασάφ.
2 Και οι γιοι τού Μεσελεμία ήσαν: Ο Ζαχαρίας ο πρωτότοκος, ο Ιεδιαήλ ο δεύτερος, ο Ζεβαδίας ο τρίτος, ο Ιαθνιήλ ο τέταρτος,
3 ο Ελάμ ο πέμπτος, ο Ιωανάν ο έκτος, ο Ελιωηνάι ο έβδομος.
4 Οι γιοι του Ωβήδ-εδώμ ήσαν: Ο Σεμαϊας ο πρωτότοκος, ο Ιωζαβάδ ο δεύτερος, ο Ιωάχ ο τρίτος, και ο Σαχάρ ο τέταρτος, και ο Ναθαναήλ ο πέμπτος,
5 ο Αμμιήλ ο έκτος, ο Ισσάχαρ ο έβδομος, ο Φεουλθαϊ ο όγδοος· επειδή, τον ευλόγησε ο Θεός.
6 Και στον Σεμαϊα, τον γιο του, γεννήθηκαν γιοι, που εξουσίαζαν επάνω στην πατρική τους οικογένεια· επειδή, ήσαν ισχυροί με δύναμη.
7 Οι γιοι τού Σεμαϊα ήσαν: Ο Γοθνί, και ο Ραφαήλ, και ο Ωβήδ, και ο Ελζαβάδ, που οι αδελφοί τους ήσαν ισχυροί, ο Ελιού, και ο Σεμαχίας.
8 Όλοι αυτοί ήσαν από τους γιους τού Ωβήδ-εδώμ, αυτοί και οι γιοι τους, και οι αδελφοί τους, ήσαν ισχυροί και άξιοι για την υπηρεσία, 62 ήσαν του Ωβήδ-εδώμ.
9 Και ο Μεσελεμίας είχε 18 ισχυρούς γιους και αδελφούς.
10 Και ο Ωσά, από τους γιους τού Μεραρί, είχε γιους· πρώτον τον Σιμρί (επειδή, δεν ήταν πρωτότοκος, αλλά ο πατέρας του τον έκανε πρώτον)·
11 δεύτερον τον Χελκία, τρίτον τον Τεβαλία, τέταρτον τον Ζαχαρία· όλοι οι γιοι και οι αδελφοί τού Ωσά ήσαν 13.
12 Ανάμεσα σ' αυτούς έγιναν οι διαιρέσεις των πυλωρών· οι αρχηγοί των δυνατών είχαν υπηρεσίες εξίσου με τους αδελφούς τους, για να υπηρετούν στον οίκο τού Κυρίου.
13 Και έρριξαν κλήρους, εξίσου, ο μικρός όπως και ο μεγάλος, κατά οικογένεια των πατέρων τους, για κάθε πύλη.
14 Και για την πύλη προς ανατολάς έπεσε ο κλήρος στον Σελεμία. Τότε, έρριξαν κλήρους για τον Ζαχαρία, τον γιο του, που ήταν σοφός σύμβουλος· και ο κλήρος του βγήκε για την πύλη προς βορράν.
15 Στον Ωβήδ-εδώμ, για την πύλη προς νότον· και στους γιους του, για τον οίκο τής σύναξης.
16 Στον Σουφίμ και τον Ωσά, για την πύλη προς δυσμάς, μαζί με την πύλη Σαλεχέθ, κοντά στον δρόμο τής ανάβασης, υπηρεσία έναντι σε υπηρεσία.
17 Ανατολικά ήσαν έξι Λευίτες, βορεινά τέσσερις την ημέρα, νότια τέσσερις την ημέρα, και προς τον οίκο τής σύναξης ανά δύο.
18 Στο Παρβάρ δυτικά, τέσσερις, προς τον δρόμο της ανάβασης, και δύο στο Παρβάρ.
19 Αυτές είναι οι διαιρέσεις των πυλωρών ανάμεσα στους γιους τού Κορέ, και ανάμεσα στους γιους τού Μεραρί.
20 Και από τους Λευίτες, ο Αχιά ήταν υπεύθυνος στους θησαυρούς τού οίκου τού Θεού, και στους θησαυρούς των αφιερωμάτων.
21 Για τους γιους τού Λααδάν· οι γιοι τού Γηρσωνίτη Λααδάν, αρχηγοί των πατριών τού Λααδάν τού Γηρσωνίτη, ήσαν ο Ιεχιήλ.
22 Οι γιοι τού Ιεχιήλ ήσαν: Ο Ζαιθάμ, και ο Ιωήλ ο αδελφός του, που ήσαν υπεύθυνοι στους θησαυρούς τού οίκου τού Κυρίου.
23 Για τους Αμραμίτες, τους Ισααρίτες, τους Χεβρωνίτες, και τους Οζιηλίτες·
24 ο μεν Σεβουήλ, ο γιος τού Γηρσώμ, γιου τού Μωυσή, ήταν επιστάτης στους θησαυρούς.
25 Ενώ οι αδελφοί του από τον Ελιέζερ, που ο γιος του ήταν ο Ρεαβίας, και ο Ιεσαϊας, ο γιος του, και ο Ιωράμ, ο γιος του, και ο Ζιχρί, ο γιος του, και ο Σελωμείθ, ο γιος του,·
26 ο Σελωμείθ, αυτός και οι αδελφοί του, ήσαν υπεύθυνοι σε όλους τους θησαυρούς των αφιερωμάτων, που είχαν αφιερώσει ο βασιλιάς Δαβίδ, και οι άρχοντες των πατριών, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι, και οι αρχηγοί τού στρατού.
27 Από τους πολέμους και από τα λάφυρα έκαναν αφιέρωση, για να επισκευάζουν τον οίκο του Κυρίου.
28 Και κάθε τι που είχαν αφιερώσει ο Σαμουήλ, ο βλέπων, και ο Σαούλ ο γιος τού Κεις, και ο Αβενήρ, ο γιος τού Νηρ, και ο Ιωάβ, ο γιος τής Σερουϊας, κάθε αφιέρωμα ήταν κάτω από το χέρι τού Σελωμείθ, και των αδελφών του.
29 Για τους Ισααρίτες· ο Χενανίας και οι γιοι του ήσαν για τις εξωτερικές υποθέσες που αφορούσαν τον Ισραήλ, επιστάτες και κριτές.
30 Για δε τους Χεβρωνίτες· ο Ασαβίας και οι αδελφοί του, ισχυροί, 1.700, ήσαν έφοροι στον Ισραήλ από το εδώ μέρος τού Ιορδάνη, δυτικά, για όλες τις υποθέσεις τού Κυρίου, και για την υπηρεσία τού βασιλιά.
31 Ανάμεσα στους Χεβρωνίτες ήταν αρχηγός ο Ιερίας, ανάμεσα στους Χεβρωνίτες, σύμφωνα με τις γενεές τους, κατά τις πατριές. Στον 40ό χρόνο τής βασιλείας τού Δαβίδ εξετάστηκαν, και βρέθηκαν ανάμεσά τους ισχυροί σε δύναμη, στην Ιαζήρ τής Γαλαάδ.
32 Και οι αδελφοί του, ισχυροί, ήσαν 2.700 αρχηγοί πατριών, που είχε καταστήσει ο βασιλιάς Δαβίδ επάνω στους Ρουβηνίτες, και τους Γαδίτες, και στο μισό τής φυλής τού Μανασσή, για κάθε πράγμα τού Θεού, και για τις υποθέσεις τού βασιλιά.