1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 8

ΚΑΙ ο Βενιαμίν γέννησε τον Βελά, τον πρωτότοκό του, τον Ασβήλ, τον δεύτερο, και τον Ααρά, τον τρίτο,
2 τον Νωά, τον τέταρτο, και τον Ραφά, τον πέμπτο.
3 Και οι γιοι τού Βελά ήσαν: Ο Αδδάρ, και ο Γηρά, και ο Αβιούδ,
4 και ο Αβισσουά, και ο Νααμάν, και ο Αχωά,
5 και ο Γηρά, και ο Σεφουφάν, και ο Ουράμ.
6 Κι αυτοί είναι οι γιοι τού Εχούδ, που ήσαν αρχηγοί πατριών, σ' εκείνους που κατοικούσαν τη Γαβαά, και είχαν μετοικιστεί στη Μαναχάθ·
7 και ο Νααμάν, και ο Αχιά, και ο Γηρά, που τους μετοίκισε, και γέννησε τον Ουζά και τον Αχιούδ.
8 Και ο Σααραϊμ γέννησε γιους στη γη τού Μωάβ, αφού απέβαλε την Ουσίμ και τη Βααρά, τις γυναίκες του·
9 και γέννησε από την Οδές, τη γυναίκα του, τον Ιωβάβ, και τον Σιβιά, και τον Μησά, και τον Μαλχάμ,
10 και τον Ιεούς, και τον Σαχιά, και τον Μιρμά· αυτοί ήσαν οι γιοι του, αρχηγοί πατριών.
11 Και από την Ουσίμ είχε γεννήσει τον Αβιτώβ, και τον Ελφαάλ.
12 Και οι γιοι τού Ελφαάλ ήσαν: Ο Έβερ, και ο Μισαάμ, και ο Σαμέρ, που οικοδόμησε την Ωνώ, και τη Λωδ και της κωμοπόλεις της·
13 και ο Βεριά, και ο Σεμά, αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριών σ' εκείνους που κατοικούσαν την Αιαλών· αυτοί έδιωξαν τους κατοίκους τής Γαθ·
14 και ο Αχιώ, ο Σασάκ, και ο Ιερεμώθ,
15 και ο Ζεβαδίας, και ο Αράδ, και ο Αδέρ,
16 και ο Μιχαήλ, και ο Ιεσπά, και ο Ιωχά, οι γιοι τού Βεριά·
17 και ο Ζεβαδίας, και ο Μεσουλλάμ, και ο Εζεκί, και ο Έβερ,
18 ο Ισμεραϊ, και ο Ιεζλιά, και ο Ιωβάβ, οι γιοι τού Ελφαάλ·
19 και ο Ιακείμ, και ο Ζιχρί, και ο Ζαβδί,
20 και ο Ελιηνάι, και ο Ζιλθαϊ, και ο Ελιήλ,
21 και ο Αδαϊας, και ο Βεραϊα, και ο Σιμράθ, οι γιοι τού Σεμά·
22 και ο Ιεσφάν, και ο Έβερ, και ο Ελιήλ,
23 και ο Αβδών, και ο Ζιχρί, και ο Ανάν,
24 και ο Ανανίας, και ο Ελάμ, και ο Ανθωθιά,
25 και ο Ιεφεδία, και ο Φανουήλ, οι γιοι τού Σασάκ·
26 και ο Σαμσεραϊ, και ο Σεαρία, και ο Γοθολία,
27 και ο Ιερασία, και ο Ηλιά, και ο Ζιχρί, οι γιοι τού Ιεροάμ.
28 Αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριών, αρχηγοί σύμφωνα με τις γενεές τους. Αυτοί κατοίκησαν στην Ιερουσαλήμ.
29 Στη Γαβαών κατοίκησε ο πατέρας Γαβαών, και το όνομα της γυναίκας του ήταν Μααχά·
30 και ο πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδών, έπειτα ο Σουρ, και ο Κεις, και ο Βάαλ, και ο Ναδάβ,
31 και ο Γεδώρ, και ο Αχιώ, και ο Ζαχέρ,
32 και ο Μικλώθ, αυτός που γέννησε τον Σιμεά. Κι αυτοί ακόμα κατοίκησαν μαζί με τους αδελφούς τους στην Ιερουσαλήμ, απέναντι από τα αδέλφια τους.
33 Και ο Νηρ γέννησε τον Κεις, και ο Κεις γέννησε τον Σαούλ, και ο Σαούλ γέννησε τον Ιωνάθαν, και τον Μαλχί-σουέ, και τον Αβιναδάβ, και τον Ες-βαάλ.
34 Και ο γιος τού Ιωνάθαν ήταν ο Μερίβ-βαάλ· και ο Μερίβ-βαάλ γέννησε τον Μιχά.
35 Και οι γιοι τού Μιχά ήσαν: Ο Φιθών, και ο Μελέχ, και ο Θαρεά, και ο Άχαζ.
36 Και ο Άχαζ γέννησε τον Ιωαδά· και ο Ιωαδά γέννησε τον Αλεμέθ, και τον Αζμαβέθ, και τον Ζιμβρί· και ο Ζιμβρί γέννησε τον Μοσά·
37 και ο Μοσά γέννησε τον Βινεά· ο Ραφά, ο γιος του· ο Ελεασά, ο γιος του.
38 Και ο Ασήλ είχε έξι γιους, τα ονόματα των οποίων είναι τούτα: Ο Αζρικάμ, ο Βοχερού, και ο Ισμαήλ, και ο Σεαρία, και ο Οβαδία, και ο Ανάν· όλοι αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ασήλ.
39 Και οι γιοι τού Ησέκ τού αδελφού του ήσαν: Ο Ουλάμ, ο πρωτότοκός του, ο Ιεούς, ο δεύτερος, και ο Ελιφελέτ, ο τρίτος.
40 Και οι γιοι τού Ουλάμ ήσαν άνδρες ισχυροί σε δύναμη, που τέντωναν τόξο, και που είχαν πολλούς γιους, και γιους των γιων, 150 Όλοι αυτοί ήσαν από τους γιους τού Βενιαμίν.