1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 27

ΚΑΙ οι γιοι Ισραήλ, κατά την απαρίθμησή τους, οι αρχηγοί των πατριών, και οι χιλίαρχοι, και οι εκατόνταρχοι, και οι αξιωματικοί τους, που υπηρετούσαν τον βασιλιά, σύμφωνα με ολόκληρη την τάξη των διαιρέσεων, που έμπαιναν και έβγαιναν από μήνα σε μήνα, σε όλους τους μήνες τού χρόνου, ήσαν 24.000 σε κάθε διαίρεση.
2 Επικεφαλής τής πρώτης διαίρεσης, για τον πρώτο μήνα, ήταν ο Ιασωβεάμ, ο γιος τού Ζαβδιήλ· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
3 Αυτός ήταν από τους γιους τού Φαρές, άρχοντας επάνω σε όλους τους άρχοντες των στρατευμάτων για τον πτώτο μήνα.
4 Και επικεφαλής τής διαίρεσης, του δεύτερου μήνα, ήταν ο Δωδαϊ, ο Αχωχίτης· και άρχοντας της διαίρεσής του ήταν ο Μικλώθ· στη διαίρεσή του ήσαν, το ίδιο, 24.000.
5 Ο τρίτος αρχηγός τού στρατού, για τον τρίτο μήνα, ήταν ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωδαέ, πρώτος αξιωματικός· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000·
6 αυτός είναι ο Βεναϊας ο δυνατός ανάμεσα στους 30, και επικεφαλής των 30· και στη διαίρεσή του επικεφαλής ήταν ο Αμμιζαβάδ, ο γιος του.
7 Ο τέταρτος, για τον τέταρτο μήνα, ήταν ο Ασαήλ, ο αδελφός τού Ιωάβ, και μαζί του ο Ζεβαδίας, ο γιος του· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
8 Ο πέμπτος αρχηγός, για τον πέμπτο μήνα, ήταν ο Σαμούθ, ο Ιεζραϊτης· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
9 Ο έκτος, για τον έκτο μήνα, ήταν ο Ιράς, ο γιος τού Ικκής, ο Θεκωίτης· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
10 Ο έβδομος, για τον έβδομο μήνα, ήταν ο Χελής, ο Φελωνίτης, από τους γιους τού Εφραϊμ· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
11 Ο όγδοος, για τον όγδοο μήνα, ήταν ο Σιββεχαϊ, ο Χουσαθίτης, από τους Ζαραϊτες· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
12 Ο ένατος, για τον ένατο μήνα, ήταν ο Αβιέζερ, ο Αναθωθίτης, από τους Βενιαμίτες· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
13 Ο δέκατος, για τον δέκατο μήνα, ήταν ο Μααραϊ, ο Νετωφαθίτης, από τους Ζαραϊτες· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
14 Ο ενδέκατος, για τον ενδέκατο μήνα, ήταν ο Βεναϊας, ο Πιραθωνίτης, από τους γιους τού Εφραϊμ· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
15 Ο δωδέκας, για τον δωδέκατο μήνα, ήταν ο Χελδαϊ, ο Νετωφαθίτης, από τον Γοθονιήλ· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
16 Και επικεφαλής των φυλών τού Ισραήλ ήσαν: Ο άρχοντας των Ρουβηνιτών ήταν ο Ελιέζερ, ο γιος τού Ζιχρί· των Συμεωνιτών, ο Σεφατίας, ο γιος τού Μααχά·
17 των Λευιτών, ο Ασαβίας, ο γιος τού Κεμουήλ· των Ααρωνιτών, ο Σαδώκ·
18 του Ιούδα, ο Ελιού, από τους αδελφούς τού Δαβίδ· του Ισσάχαρ, ο Αμρί, ο γιος τού Μιχαήλ·
19 του Ζαβουλών, ο Ισμαϊας, ο γιος τού Οβαδία· του Νεφθαλί, ο Ιεριμώθ, ο γιος τού Αζριήλ·
20 των γιων τού Εφραϊμ, ο Ιησούς, ο γιος τού Αζαζία· της μισής φυλής τού Μανασσή, ο Ιωήλ, ο γιος τού Φεδαϊα·
21 της μισής φυλής τού Μανασσή στη Γαλαάδ, ο Ιδδώ, ο γιος τού Ζαχαρία· του Βενιαμίν, ο Ιασιήλ, ο γιος τού Αβενήρ·
22 του Δαν, ο Αζαρεήλ, ο γιος τού Ιεροάμ. Αυτοί ήσαν οι άρχοντες των φυλών τού Ισραήλ.
23 Όμως, ο Δαβίδ δεν πήρε τον αριθμό τους από ηλικίας 20 χρόνων και κάτω· επειδή, ο Κύριος είχε πει, ότι θα πληθύνει τον Ισραήλ σαν τα αστέρια του ουρανού.
24 Ο Ιωάβ, ο γιος τής Σερουϊας, άρχισε να απαριθμεί, όμως δεν τέλειωσε, επειδή για τούτο έπεσε οργή ενάντια στον Ισραήλ· γι' αυτό, δεν καταχωρήθηκε ο αριθμός ανάμεσα στις απαριθμήσεις στα χρονικά τού βασιλιά Δαβίδ.
25 Και υπεύθυνος στους θησαυρούς τού βασιλιά ήταν ο Αζμαβέθ, ο γιος τού Αδιήλ· και υπεύθυνος στους θησαυρούς των χωραφιών, των πόλεων, και των κωμοπόλεων, και των φρουρίων, ήταν ο Ιωνάθαν, ο γιος τού Οζία·
26 και επικεφαλής στους εργαζόμενους το έργο των χωραφιών για τη γεωργία τής γης, ήταν ο Εζρί, ο γιος τού Χελούβ·
27 και υπεύθυνος στους αμπελώνες ήταν ο Σιμεϊ, ο Ραμαθαίος· και υπεύθυνος του εισοδήματος των αμπελώνων, για τις αποθήκες του κρασιού, ήταν ο Ζαβδί, ο Σιφμίτης·
28 και υπεύθυνος στις ελιές και τις συκαμινιές, που ήσαν στην πεδιάδα, ήταν ο Βάαλ-ανάν, ο Γεδερίτης· και υπεύθυνος στις αποθήκες λαδιού, ήταν ο Ιωάς·
29 και υπεύθυνος στα βόδια, που βόσκονταν στη Σαρών, ήταν ο Σιτραϊ, ο Σαρωνίτης· και υπεύθυνος στα βόδια, που ήσαν στις κοιλάδες, ήταν ο Σαφάτ, ο γιος τού Αδλαϊ·
30 και υπεύθυνος στις καμήλες, ήταν ο Οβίλ, ο Ισμαηλίτης· και υπεύθυνος στα γαϊδούρια, ήταν ο Ιεδαϊας, ο Μερωνοθίτης·
31 και υπεύθυνος στα πρόβατα, ήταν ο Ιαζίζ, ο Αγαρίτης. Όλοι αυτοί ήσαν επιστάτες των υπαρχόντων τού βασιλιά Δαβίδ.
32 Και ο Ιωνάθαν, ο πατράδελφος του Δαβίδ, ήταν σύμβουλος, και άνδρας συνετός, και γραμματέας· και ο Ιεχιήλ, ο γιος τού Αχμονί, ήταν μαζί με τους γιους τού βασιλιά·
33 και ο Αχιτόφελ, ήταν σύμβουλος του βασιλιά· και ο Χουσαϊ, ο Αρχίτης, ήταν οικείος τού βασιλιά·
34 και ύστερα από τον Αχιτόφελ ήταν ο Ιωδαέ, ο γιος τού Βεναϊα, και ο Αβιάθαρ· αλλά, αρχιστράτηγος του βασιλιά, ήταν ο Ιωάβ.