1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 2

ΑΥΤΟΙ ήσαν οι γιοι τού Ισραήλ: Ο Ρουβήν, ο Συμεών, ο Λευί, και ο Ιούδας, ο Ισσάχαρ, και ο Ζαβουλών,
2 ο Δαν, ο Ιωσήφ, και ο Βενιαμίν, ο Νεφθαλί, ο Γαδ, και ο Ασήρ.
3 Οι γιοι τού Ιούδα ήσαν: Ο Ηρ, και ο Αυνάν, και ο Σηλά· σ' αυτόν γεννήθηκαν τρεις από τη θυγατέρα τού Σουά, της Χαναανίτιδας. Και ο Ηρ, ο πρωτότοκος του Ιούδα, ήταν πονηρός μπροστά στον Κύριο· και τον θανάτωσε.
4 Και η Θάμαρ, η νύφη του, γέννησε σ' αυτόν τον Φαρές και τον Ζαρά. Όλοι οι γιοι τού Ιούδα ήσαν πέντε.
5 Οι γιοι τού Φαρές ήσαν: Ο Εσρών και ο Αμούλ.
6 Και οι γιοι τού Ζαρά, ήσαν: Ο Ζιμβρί, και ο Αιθάν, και ο Αιμάν, και ο Χαλχόλ, και ο Δαρά· όλοι ήσαν πέντε.
7 Και οι γιοι τού Χαρμί ήσαν: Ο Αχάρ, αυτός που τάραξε τον Ισραήλ, που έκανε παράβαση στο ανάθεμα.
8 Και οι γιοι τού Αιθάν ήσαν: Ο Αζαρίας.
9 Και οι γιοι τού Εσρών, που γεννήθηκαν σ' αυτόν, ήσαν: Ο Ιεραμεήλ, και ο Αράμ, και ο Χάλεβ.
10 Και ο Αράμ γέννησε τον Αμμιναδάβ, και ο Αμμιναδάβ γέννησε τον Ναασσών, τον άρχοντα των γιων τού Ιούδα.
11 Και ο Ναασσών γέννησε τον Σαλμά, και ο Σαλμά γέννησε τον Βοόζ,
12 και ο Βοόζ γέννησε τον Ωβήδ, και ο Ωβήδ γέννησε τον Ιεσσαί·
13 και ο Ιεσσαί γέννησε τον Ελιάβ, τον πρωτότοκό του, και τον Αβιναδάβ, τον δεύτερο, και τον Σαμμά, τον τρίτο,
14 τον Ναθαναήλ, τον τέταρτο, τον Ραδδαί, τον πέμπτο,
15 τον Οσέμ, τον έκτο, τον Δαβίδ, τον έβδομο.
16 Και οι αδελφές τους ήσαν η Σερουϊα, και η Αβιγαία. Και οι γιοι τής Σερουϊας ήσαν τρεις: Ο Αβισαί, και ο Ιωάβ, και ο Ασαήλ.
17 Και η Αβιγαία γέννησε τον Αμασά· και ο πατέρας τού Αμασά ήταν ο Ιεθέρ, ο Ισμαηλίτης.
18 Και ο Χάλεβ, ο γιος τού Εσρών, γέννησε γιους από την Αζουβά, τη γυναίκα του, και από την Ιεριώθ· και οι γιοι της ήσαν: Ο Ιεσέρ, και ο Σωβάβ, και ο Αρδών.
19 Και όταν πέθανε η Αζουβά, ο Χάλεβ πήρε για τον εαυτό του την Εφράθ, που γέννησε σ' αυτόν τον Ωρ.
20 Και ο Ωρ γέννησε τον Ουρί, και ο Ουρί γέννησε τον Βεζελεήλ.
21 Και ύστερα απ' αυτά, ο Εσρών μπήκε μέσα στη θυγατέρα τού Μαχείρ, του πατέρα τού Γαλαάδ· κι αυτός την πήρε, όταν ήταν ηλικίας 60 χρόνων· και γέννησε σ' αυτόν τον Σεγούβ.
22 Και ο Σεγούβ γέννησε τον Ιαείρ, που είχε 23 πόλεις στη γη Γαλαάδ.
23 Και πήρε απ' αυτές τη Γεσσούρ και την Αράμ, τις κωμοπόλεις τής Ιαείρ, την Καινάθ, και τις κωμοπόλεις της, 60 πόλεις. Όλες αυτές ανήκαν στους γιους τού Μαχείρ, πατέρα τού Γαλαάδ.
24 Και αφού πέθανε ο Εσρών στη Χάλεβ-εφραθά, η Αβιά, η γυναίκα τού Εσρών, γέννησε σ' αυτόν τον Ασχώρ, τον πατέρα τού Θεκουέ.
25 Και οι γιοι τού Ιεραμεήλ, του πρωτότοκου του Εσρών, ήσαν: Ο Αράμ, ο πρωτότοκος, και ο Βουνά, και ο Ορέν, και ο Οσέμ, και ο Αχιά.
26 Ο Ιεραμεήλ πήρε και άλλη γυναίκα, που το όνομά της ήταν Ατάρα· αυτή ήταν η μητέρα τού Ωνάμ.
27 Και οι γιοι τού Αράμ, του πρωτότοκου του Ιεραμεήλ, ήσαν: Ο Μαάς, και ο Ιαμείν, και ο Εκέρ.
28 Και οι γιοι τού Ωνάμ ήσαν: Ο Σαμμαϊ, και ο Ιαδαέ. Και οι γιοι τού Σαμμαϊ ήσαν ο Ναδάβ, και ο Αβισούρ.
29 Και το όνομα της γυναίκας τού Αβισούρ ήταν Αβιχαίλ, και γέννησε σ' αυτόν τον Ααβάν, και τον Μωλήδ.
30 Και οι γιοι τού Ναδάβ ήσαν: Ο Σελέδ, και ο Απφαϊμ· ο Σελέδ, όμως, πέθανε άτεκνος.
31 Και οι γιοι τού Απφαϊμ ήσαν: Ο Ιεσεί. Και οι γιοι τού Ιεσεί ήσαν: Ο Σησάν. Και οι γιοι τού Σησάν ήσαν: Ο Ααλαί.
32 Και οι γιοι του Ιαδαέ, του αδελφού τού Σαμμαϊ, ήσαν: Ο Ιεθέρ, και ο Ιωνάθαν· ο Ιεθέρ όμως πέθανε άτεκνος.
33 Και οι γιοι τού Ιωνάθαν ήσαν: Ο Φαλέθ, και ο Ζαζά· αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ιεραμεήλ.
34 Και ο Σησάν δεν είχε γιους, αλλά θυγατέρες. Και ο Σησάν είχε έναν δούλο Αιγύπτιο, που ονομαζόταν Ιαραά·
35 και ο Σησάν έδωσε τη θυγατέρα του για γυναίκα στον Ιαραά, τον δούλο του· και γέννησε σ' αυτόν τον Ατθαϊ.
36 Και ο Ατθαϊ γέννησε τον Νάθαν, και ο Νάθαν γέννησε τον Ζαβάδ,
37 και ο Ζαβάδ γέννησε τον Εφλάλ, και ο Εφλάλ γέννησε τον Ωβήδ,
38 και ο Ωβήδ γέννησε τον Ιηού, και ο Ιηού γέννησε τον Αζαρία,
39 και ο Αζαρίας γέννησε τον Χελής, και ο Χελής γέννησε τον Ελεασά,
40 και ο Ελεασά γέννησε τον Σισαμαϊ, και ο Σισαμαϊ γέννησε τον Σαλλούμ,
41 και ο Σαλλούμ γέννησε τον Ιεκαμία, και ο Ιεκαμίας γέννησε τον Ελισαμά.
42 Και οι γιοι τού Χάλεβ, του αδελφού τού Ιεραμεήλ, ήσαν: Ο Μησά, ο πρωτότοκός του, που ήταν ο πατέρας τού Ζιφ· και οι γιοι τού Μαρησά, πατέρα τού Χεβρών.
43 Και οι γιοι τού Χεβρών ήσαν: Ο Κορέ, και ο Θαπφουά, και ο Ρεκέμ, και ο Σεμά.
44 Και ο Σεμά γέννησε τον Ραάμ, τον πατέρα τού Ιορκοάμ· και ο Ρεκέμ γέννησε τον Σαμμαϊ.
45 Και ο γιος τού Σαμμαϊ ήταν ο Μαών· και ο Μαών ήταν ο πατέρας τού Βαίθ-σουρ.
46 Και η Γεφά, η παλλακή τού Χάλεβ, γέννησε τον Χαρράν, και τον Μοσά, και τον Γαζέζ. Και ο Χαρράν γέννησε τον Γαζέζ.
47 Και οι γιοι τού Ιαδαϊ ήσαν: Ο Ρεγέμ, και ο Ιωθάμ, και ο Γησάν, και ο Φελέτ, και ο Γεφά, και ο Σαγάφ.
48 Η Μααχά, η παλλακή τού Χάλεβ, γέννησε τον Σεβέρ, και τον Θιρχανά.
49 Γέννησε ακόμα τον Σαγάφ, πατέρα τού Μαδμαννά, τον Σεβά, πατέρα τού Μαχβηνά, και πατέρα τού Γαβαά· και η θυγατέρα τού Χάλεβ ήταν η Αχσά.
50 Αυτοί ήσαν οι γιοι τού Χάλεβ, του γιου τού Ωρ, πρωτότοκου της Εφραθά: Ο Σωβάλ, ο πατέρας τής Κιριάθ-ιαρείμ,
51 ο Σαλμά, ο πατέρας τού Βηθλεέμ, ο Αρέφ, ο πατέρας τού Βαιθ-γαδέρ.
52 Και στον Σωβάλ, τον πατέρα τού Κιριάθ-ιαρείμ, έγιναν γιοι: Ο Αροέ, και ο Ασεί-αμενουχώθ.
53 Και οι συγγένειες Κιριάθ-ιαρείμ ήσαν οι Ιεθρίτες, και οι Φουθίτες, και οι Σουμαθίτες, και οι Μισραϊτες. Απ' αυτούς βγήκαν οι Σαραθαίοι, και οι Εσθαωλαίοι.
54 Οι γιοι τού Σαλμά ήσαν: Ο Βηθλεέμ, και οι Νετωφαθίτες, οι Αταρώθ της οικογένειας Ιωάβ, και οι Ζωρίτες, το μισό των Μαναχαθιτών,
55 και οι συγγένειες των γραμματέων, που κατοικούσαν στην Ιαβής, οι Θιραθίτες, οι Σιμεαθίτες, και οι Σουχαθίτες. Αυτοί είναι οι Κεναίοι, που βγήκαν από τον Αιμάθ, τον πατέρα τής οικογένειας Ρηχάβ.