1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 23

ΚΑΙ αφού ο Δαβίδ γέρασε, και ήταν πλήρης ημερών, έκανε τον Σολομώντα, τον γιο του, βασιλιά επάνω στον Ισραήλ.
2 Και συγκέντρωσε όλους τους άρχοντες του Ισραήλ, και τους ιερείς και τους Λευίτες.
3 Και οι Λευίτες ήσαν απαριθμημένοι από ηλικίας 30 χρόνων κι επάνω· και ο αριθμός τους, ανά κεφαλή τους, κατά άνδρα, ήταν 38.000.
4 Απ' αυτούς, 24.000 ήσαν εργοδιώκτες στο έργο τού οίκου τού Κυρίου· και 6.000 επιστάτες και κριτές·
5 και 4.000 πυλωροί· και 4.000 που υμνούσαν τον Κύριο, με τα όργανα, που έκανα, (είπε ο Δαβίδ), για να υμνούν τον Κύριο.
6 Και ο Δαβίδ τούς διαίρεσε σε τάξεις, σύμφωνα με τους γιους τού Λευί: Τον Γηρσών, τον Καάθ, και τον Μεραρί.
7 Από τους Γηρσωνίτες ήσαν: Ο Λααδάν, και ο Σιμεϊ.
8 Οι γιοι τού Λααδάν ήσαν τρεις: Ο Ιεχιήλ ο άρχοντας, και ο Ζαιθάμ, και ο Ιωήλ.
9 Οι γιοι τού Σιμεϊ ήσαν τρεις: Ο Σελωμείθ, και ο Αζιήλ, και ο Χαρράν. Αυτοί ήσαν αρχηγοί των πατριών τού Λααδάν.
10 Και οι γιοι τού Σιμεϊ ήσαν τέσσερις: Ο Ιαάθ, ο Ζινά, και ο Ιεούς, και ο Βεριά. Αυτοί ήσαν οι γιοι τού Σιμεϊ.
11 Και ο Ιαάθ ήταν ο αρχηγός, και ο Ζιζά ο δεύτερος· και ο Ιεούς και ο Βεριά δεν είχαν πολλούς γιους· γι' αυτό αριθμήθηκαν μαζί, ως μία πατριά.
12 Οι γιοι τού Καάθ ήσαν τέσσερις: Ο Αμράμ, ο Ισαάρ, ο Χεβρών, και ο Οζιήλ.
13 Οι γιοι τού Αμράμ ήσαν: Ο Ααρών και ο Μωυσής· και ο Ααρών ήταν ξεχωρισμένος, αυτός και οι γιοι του, για να αγιάζουν τα αγιότατα πράγματα πάντοτε, για να θυμιάζουν μπροστά στον Κύριο, να τον υπηρετούν και να ευλογούν στο όνομά του παντοτινά.
14 Και του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού, οι γιοι του συγκαταριθμήθηκαν μαζί με τη φυλή τού Λευί.
15 Οι γιοι τού Μωυσή ήσαν ο Γηρσώμ και ο Ελιέζερ.
16 Από τους γιους τού Γηρσώμ, ο Σεβουήλ ήταν ο αρχηγός.
17 Και οι γιοι τού Ελιέζερ ήσαν: Ο Ρεαβίας ο αρχηγός· και ο Ελιέζερ δεν είχε άλλους γιους· ενώ οι γιοι του Ρεαβία ήσαν πάμπολλοι.
18 Από τους γιους τού Ισαάρ, ο Σελωμείθ ήταν ο αρχηγός.
19 Οι γιοι τού Χεβρών ήσαν: Ο Ιερίας ο πρώτος, ο Αμαρίας ο δεύτερος, ο Ιαζιήλ ο τρίτος, και ο Ιεκαμεάμ ο τέταρτος.
20 Οι γιοι τού Οζιήλ ήσαν: Ο Μιχά ο πρώτος, και ο Ιεσιά ο δεύτερος.
21 Οι γιοι τού Μεραρί ήσαν: Ο Μααλί και ο Μουσί· οι γιοι τού Μααλί ήσαν: Ο Ελεάζαρ και ο Κεις.
22 Και ο Ελεάζαρ πέθανε, μη έχοντας γιους, αλλά θυγατέρες· και τις πήραν οι αδελφοί τους, οι γιοι τού Κεις.
23 Οι γιοι τού Μουσί ήσαν τρεις: Ο Μααλί, και ο Εδέρ, και ο Ιερεμώθ.
24 Αυτοί ήσαν οι γιοι τού Λευί, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, αρχηγοί των πατριών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, που απαριθμήθηκαν ονομαστικά, ανά κεφαλή, που έκαναν τα έργα τής υπηρεσίας τού οίκου τού Κυρίου, από ηλικίας 20 χρόνων κι επάνω.
25 Επειδή, ο Δαβίδ είχε πει: Ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ έδωσε ανάπαυση στον λαό του, και θα κατοικεί στην Ιερουσαλήμ παντοτινά·
26 και οι Λευίτες δεν θα βαστάζουν πλέον τη σκηνή, και όλα τα σκεύη της για την υπηρεσία της.
27 Γι' αυτό, σύμφωνα με τα τελευταία λόγια τού Δαβίδ, οι γιοι τού Λευί ήσαν απαριθμημένοι από ηλικίας 20 χρόνων κι επάνω·
28 επειδή, το έργο τους ήταν να παραστέκονται στους γιους τού Ααρών, στην υπηρεσία τού οίκου τού Κυρίου, επιβλέποντας τις αυλές, και τα οικήματα, και τον καθαρισμό όλων των άγιων πραγμάτων, και στο να κάνουν την υπηρεσία τού οίκου τού Θεού·
29 και για τους άρτους τής πρόθεσης, και για το σιμιγδάλι στις προσφορές από άλφιτα, και τα άζυμα λάγανα, και για τις τηγανίτες, και για τα φρυγανισμένα, και για κάθε είδος μέτρου·
30 και για να στέκονται κάθε πρωί και εσπέρα, για να υμνούν και να δοξολογούν τον Κύριο·
31 και για να προσφέρουν στον Κύριο όλα τα ολοκαυτώματα στα σάββατα, και στις νεομηνίες, και στις επίσημες γιορτές, σύμφωνα με τον αριθμό, σύμφωνα με το διαταγμένο σ' αυτούς, μπροστά στον Κύριο πάντοτε·
32 και για να φυλάττουν την υπηρεσία τής σκηνής τού μαρτυρίου, και την υπηρεσία τού αγιαστηρίου, και την υπηρεσία των γιων τού Ααρών, των αδελφών τους, στην υπηρεσία τού οίκου τού Κυρίου.