1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 16

Και έφεραν την κιβωτό τού Θεού, και την έβαλαν στο μέσον τής σκηνής, που είχε στήσει ο Δαβίδ γι' αυτή· και πρόσφεραν τα ολοκαυτώματα και τις ειρηνικές προσφορές μπροστά στον Θεό.
2 Και αφού ο Δαβίδ τελείωσε να προσφέρει τα ολοκαυτώματα και τις ειρηνικές προσφορές, ευλόγησε τον λαό στο όνομα του Κυρίου.
3 Και μοίρασε σε κάθε άνθρωπο από τον Ισραήλ, από άνδρα μέχρι γυναίκα, σε κάθε έναν ένα ψωμί, και ένα κομμάτι κρέας, και μία φιάλη κρασί.
4 Και από τους Λευίτες διόρισε να υπηρετούν μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου, και να επαινούν, και να ευχαριστούν, και να υμνούν τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ.
5 ως πρώτον τον Ασάφ, και δεύτερόν του τον Ζαχαρία, έπειτα τον Ιεϊήλ, και τον Σεμιραμώθ, και τον Ιεχιήλ, και τον Ματταθία, και τον Ελιάβ, και τον Βεναϊα, και τον Ωβήδ-εδώμ· και ο μεν Ιεϊήλ ηχούσε επάνω σε ψαλτήρια και κιθάρες, ο δε Ασάφ σε κύμβαλα·
6 και ο Βεναϊας και ο Ιααζιήλ, οι ιερείς, με σάλπιγγες μπροστά πάντοτε από την κιβωτό τής διαθήκης τού Θεού.
7 Τότε, για πρώτη φορά εκείνη την ημέρα, ο Δαβίδ παρέδωσε στο χέρι τού Ασάφ και των αδελφών του τούτο τον ψαλμό για να δοξολογήσει τον Κύριο:
8 Δοξολογείτε τον Κύριο· επικαλείστε το όνομά του· να κάνετε γνωστά τα έργα του στα έθνη.
9 Ψάλλετε σ' αυτόν· ψαλμωδείτε σ' αυτόν· μιλάτε για όλα τα θαυμάσιά του.
10 Καυχάστε στο άγιό του όνομα· ας ευφραίνεται η καρδιά εκείνων που εκζητούν τον Κύριο.
11 Ζητάτε τον Κύριο και τη δύναμή του· εκζητάτε παντοτινά το πρόσωπό του.
12 Να θυμάστε τα θαυμαστά του έργα, τα οποία έκανε, τα τεράστια μεγαλεία του, και τις κρίσεις τού στόματός του.
13 Εσείς, σπέρμα τού Ισραήλ τού δούλου του, γιοι τού Ιακώβ, οι εκλεκτοί του.
14 Αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός μας· οι κρίσεις του είναι σε ολόκληρη τη γη.
15 Να θυμάστε πάντοτε τη διαθήκη του, τον λόγο του που πρόσταξε σε χίλιες γενεές·
16 Τη διαθήκη που έκανε στον Αβραάμ, και τον όρκο του στον Ισαάκ·
17 Και τον βεβαίωσε στον Ιακώβ ως νόμο, στον Ισραήλ ως αιώνια διαθήκη,
18 Λέγοντας: Σε σένα θα δώσω τη γη Χαναάν, για μερίδα τής κληρονομιάς σας.
19 Ενώ εσείς ήσασταν λιγοστοί σε αριθμό, λίγοι και πάροικοι μέσα σ' αυτή,
20 Και διέρχονταν από έθνος σε έθνος, και από βασιλεία σε άλλον λαό,
21 Δεν άφησε άνθρωπο να τους αδικήσει· μάλιστα, για χάρη τους έλεγξε βασιλιάδες,
22 Λέγοντας: Μη αγγίξετε τους χρισμένους μου, και μη κακοποιήσετε τους προφήτες μου.
23 Ψάλλετε στον Κύριο ολόκληρη η γη· κηρύττετε από ημέρα σε ημέρα τη σωτηρία του.
24 Αναγγέλλετε στα έθνη τη δόξα του, σε όλους τους λαούς τα θαυμαστά του έργα.
25 Επειδή, ο Κύριος είναι μεγάλος, και υπερβολικά αξιύμνητος, και είναι φοβερός, περισσότερο από όλους τους θεούς.
26 Επειδή, όλοι οι θεοί των εθνών είναι είδωλα· ενώ ο Κύριος δημιούργησε τους ουρανούς.
27 Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι μπροστά του· δύναμη και αγαλλίαση στον τόπο του.
28 Αποδώστε στον Κύριο, πατριές των λαών, αποδώστε στον Κύριο δόξα και κράτος.
29 Αποδώστε στον Κύριο τη δόξα τού ονόματός του· πάρτε προσφορές, κι ελάτε μπροστά του· προσκυνήστε τον Κύριο μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του.
30 Να φοβάστε από το πρόσωπό του, ολόκληρη η γη· η οικουμένη θα είναι βέβαια στερεωμένη, δεν θα σαλευτεί.
31 Ας ευφραίνονται οι ουρανοί, και ας αγάλλεται η γη· και ας λένε ανάμεσα στα έθνη: Ο Κύριος βασιλεύει.
32 Ας ηχεί η θάλασσα, και το πλήρωμά της· ας χαίρονται οι πεδιάδες, και όλα όσα υπάρχουν σ' αυτές.
33 Τότε, θα αγάλλονται τα δέντρα του δάσους στην παρουσία τού Κυρίου· επειδή, έρχεται να κρίνει τη γη,
34 Δοξολογείτε τον Κύριο· επειδή, είναι αγαθός· επειδή το έλεός του μένει στον αιώνα.
35 Και πείτε: Σώσε μας, Θεέ τής σωτηρίας μας, και συγκέντρωσέ μας, και ελευθέρωσέ μας από τα έθνη, Για να δοξολογούμε το όνομά σου, και να καυχώμαστε στην αίνεσή σου.
36 Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ, από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα. Και ολόκληρος ο λαός είπε: Αμήν, και δοξολόγησε τον Κύριο.
37 Τότε, άφησε εκεί, μπροστά στην κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου, τον Ασάφ και τους αδελφούς του, για να υπηρετούν πάντοτε μπροστά στην κιβωτό, σύμφωνα με το απαιτούμενο της κάθε ημέρας·
38 και τον Ωβήδ-εδώμ και τους αδελφούς του, 68· και τον Ωβήδ-εδώμ, τον γιο τού Ιεδουθούν, και τον Ωσά, για πυλωρούς·
39 και τον Σαδώκ τον ιερέα, και τους αδελφούς του τους ιερείς, μπροστά στη σκηνή τού Κυρίου στον ψηλό τόπο, που είναι στη Γαβαών,
40 για να προσφέρουν ολοκαυτώματα στον Κύριο επάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, πάντοτε, το πρωί και την εσπέρα, και να κάνουν σύμφωνα με όλα τα γραμμένα μέσα στον νόμο τού Κυρίου, που είχε προστάξει στον Ισραήλ·
41 και μαζί τους, τον Αιμάν, και τον Ιεδουθούν και τους υπόλοιπους, τους εκλεγμένους, που διορίστηκαν ονομαστικά, για να δοξολογούν τον Κύριο, επειδή το έλεός του μένει στον αιώνα·
42 και μαζί τους, τον Αιμάν και τον Ιεδουθούν, με σάλπιγγες, και κύμβαλα, για εκείνους που έπρεπε να ηχούν, και με μουσικά όργανα του Θεού. Και οι γιοι τού Ιεδουθούν ήσαν πυλωροί.
43 Και ολόκληρος ο λαός έφυγε, κάθε ένας στο σπίτι του· και ο Δαβίδ γύρισε, για να ευλογήσει την οικογένειά του.