1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 3

ΚΙ αυτοί ήσαν οι γιοι τού Δαβίδ, που γεννήθηκαν σ' αυτόν στη Χεβρών· ο πρωτότοκος, ο Αμνών, από την Αχινοάμ την Ιεζραηλίτιδα· ο δεύτερος, ο Δανιήλ, από την Αβιγαία την Καρμηλίτιδα·
2 ο τρίτος, ήταν ο Αβεσσαλώμ, ο γιος τής Μααχά, θυγατέρας τού Θαλμαϊ, του βασιλιά τής Γεσσούρ· ο τέταρτος, ο Αδωνίας, ο γιος τής Αγγείθ·
3 ο πέμπτος, ο Σεφατίας από την Αβιτάλ· ο έκτος, ο Ιθραάμ, από τη γυναίκα τού Αιγλά.
4 Στη Χεβρών γεννήθηκαν έξι και βασίλευσε εκεί επτά χρόνια και έξι μήνες· στην Ιερουσαλήμ, όμως, βασίλευσε 33 χρόνια.
5 Κι αυτοί είναι που γεννήθηκαν σ' αυτόν στην Ιερουσαλήμ· Ο Σαμαά, και ο Σωβάβ, και ο Νάθαν, και ο Σολομώντας, τέσσερις, από τη Βηθ-σαβεέ, τη θυγατέρα τού Αμμιήλ·
6 και ο Ιεβάρ, και ο Ελισαμά, και ο Ελιφαλέτ,
7 και ο Νωγά, και ο Νεφέγ, και ο Ιαφιά,
8 και ο Ελισαμά, και ο Ελιαδά, και ο Ελιφελέτ, εννιά·
9 όλοι οι γιοι τού Δαβίδ, εκτός των γιων των παλλακών, και η Θάμαρ η αδελφή τους.
10 Και γιος τού Σολομώντα ήταν ο Ροβοάμ, γιος του ο Αβιά, γιος του ο Ασά, γιος του ο Ιωσαφάτ,
11 γιος του ο Ιωράμ, γιος του ο Οχοζίας, γιος του ο Ιωάς,
12 γιος του ο Αμασίας, γιος του ο Αζαρίας, γιος του ο Ιωθάμ,
13 γιος του ο Άχαζ, γιος του ο Εζεκίας, γιος του ο Μανασσής,
14 γιος του ο Αμμών, γιος του ο Ιωσίας.
15 Και οι γιοι τού Ιωσία ήσαν: Ο πρωτότοκός του ο Ιωανάν· ο δεύτερος, ο Ιωακείμ· ο τρίτος, ο Σεδεκίας· ο τέταρτος, ο Σαλλούμ.
16 Και οι γιοι τού Ιωακείμ ήσαν: Ο Ιεχονίας ο γιος του, ο Σεδεκίας ο γιος του.
17 Οι γιοι τού Ιεχονία ήσαν: Ο Ασείρ, ο Σαλαθιήλ ο γιος του,
18 και ο Μαλχιράμ, και ο Φεδαϊας, και ο Σενασάρ, ο Ιεκαμίας, ο Ωσαμά, και ο Νεδαβίας.
19 Οι γιοι τού Φεδαϊα ήσαν: Ο Ζοροβάβελ, και ο Σιμεϊ· και οι γιοι τού Ζοροβάλελ ο Μεσουλλάμ, και ο Ανανίας, και η Σελωμείθ, η αδελφή τους·
20 και ο Ασσουβά, και ο Οήλ, και ο Βαραχίας, και ο Ασαδίας, και ο Ιουσάβ-εσέδ, πέντε.
21 Και οι γιοι τού Ανανία ήσαν: Ο Φελατίας, και ο Ιεσαϊας· οι γιοι τού Ρεφαϊα, οι γιοι τού Αρνάν, οι γιοι τού Οβαδία, οι γιοι τού Σεχανία.
22 Και οι γιοι τού Σεχανία ήσαν: Ο Σεμαϊας· και οι γιοι τού Σεμαϊα ήσαν: Ο Χαττούς, και ο Ιγεάλ, και ο Βαρίας, και ο Νεαρίας, και ο Σαφάτ, έξι.
23 Και οι γιοι τού Νεαρία ήσαν: Ο Ελιωηνάι, και ο Εζεκίας, και ο Αζρικάμ, τρεις.
24 Και οι γιοι τού Ελιωηνάι ήσαν: Ο Ωδαϊας, και ο Ελιασείβ, και ο Φελαϊας, και ο Ακκούβ, και ο Ιωανάν, και ο Δαλαϊας, και ο Ανανί, επτά.