1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 5

ΚΑΙ οι γιοι τού Ρουβήν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, (επειδή, αυτός ήταν ο πρωτότοκος· όμως, επειδή μόλυνε την κοίτη τού πατέρα του, τα πρωτοτόκιά του δόθηκαν στους γιους τού Ιωσήφ, γιου τού Ισραήλ· όμως, όχι για να έχει τα πρωτοτόκια ως προς τη γενεαλογία·
2 επειδή, ο Ιούδας υπερίσχυσε περισσότερο από τους αδελφούς του, ώστε απ' αυτόν να βγει ο ηγούμενος· τα πρωτοτόκια, όμως, ήσαν του Ιωσήφ)·
3 οι γιοι τού Ρουβήν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, ήσαν: Ο Ανώχ, και ο Φαλλού, ο Εσρών, και ο Χαρμί.
4 Οι γιοι τού Ιωήλ ήσαν: Ο Σεμαϊας, ο γιος του, ο Γωγ, ο γιος του, ο Σιμεϊ, ο γιος του,
5 ο Μιχά, ο γιος του, ο Ρεαϊα, ο γιος του, ο Βάαλ, ο γιος του,
6 ο Βεηρά, ο γιος του, που τον μετοίκισε ο Θελγάθ-φελνασάρ, ο βασιλιάς τής Ασσυρίας· αυτός ήταν ο αρχηγός των Ρουβηνιτών.
7 Και των αδελφών του, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, όταν απαριθμήθηκε η γενεαλογία των γενεών τους, οι αρχηγοί ήσαν: Ο Ιεϊήλ, και ο Ζαχαρίας,
8 και ο Βελά, ο γιος τού Αζάζ, γιου τού Σεμά, γιου τού Ιωήλ· αυτός κατοίκησε στην Αροήρ, και μέχρι τη Νεβώ και τη Βάαλ-μεών·
9 και ανατολικά κατοίκησε μέχρι την είσοδο της ερήμου από τον Ευφράτη ποταμό· επειδή, τα κτήνη τους είχαν πληθύνει στη γη Γαλαάδ.
10 Και στις ημέρες του Σαούλ έκαναν πόλεμο ενάντια στους Αγαρηνούς, που έπεσαν με το χέρι τους· και κατοίκησαν στις σκηνές τους σε ολόκληρο το ανατολικό μέρος τής Γαλαάδ.
11 Και οι γιοι τού Γαδ κατοίκησαν απέναντί τους, στη γη τής Βασάν μέχρι τη Σαλχά·
12 ο Ιωήλ, ο αρχηγός τους, και ο Σαφάμ, ο δεύτερος, και ο Ιαναϊ, και ο Σαφάτ, στη Βασάν.
13 Και οι αδελφοί τους από την οικογένεια των πατέρων τους ήσαν: Ο Μιχαήλ, και ο Μεσουλλάμ, και ο Σεβά, και ο Ιωραϊ, και ο Ιαχάν, και ο Ζιέ, και ο Έβερ, επτά.
14 Αυτοί είναι οι γιοι τού Αβιχαίλ, του γιου τού Ουρί, του γιου τού Ιαροά, του γιου τού Γαλαάδ, του γιου τού Μιχαήλ, του γιου τού Ιεσισαϊ, γιου τού Ιαδώ, γιου τού Βουζ.
15 Ο Αχί, ο γιος τού Αβδιήλ, γιου τού Γουνί, ήταν ο αρχηγός τής οικογένειας των πατέρων τους.
16 Και κατοίκησαν στη Γαλαάδ, στη Βασάν, και στις κωμοπόλεις της, και σε όλα τα περίχωρα της Σαρών, μέχρι τα σύνορά τους.
17 Όλοι αυτοί απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τη γενεαλογία τους στις ημέρες τού Ιωθάμ, του βασιλιά τού Ιούδα, και στις ημέρες τού Ιεροβοάμ, του βασιλιά τού Ισραήλ.
18 Οι γιοι τού Ρουβήν, και οι Γαδίτες, και το μισό τής φυλής τού Μανασσή, από τους δυνατούς, άνδρες που φέρνουν ασπίδα και μάχαιρα, και τεντώνουν τόξο, και γυμνασμένοι σε πόλεμο, ήσαν 44.760, που έβγαιναν σε πόλεμο.
19 Και έκαναν πόλεμο ενάντια στους Αγαρηνούς, και τους Ιετουραίους, και τους Ναφισαίους, και τους Νοδαβαίους.
20 Και βοηθήθηκαν εναντίον τους, και οι Αγαρηνοί παραδόθηκαν στα χέρια τους, και όλοι όσοι ήσαν μαζί τους· επειδή, μέσα στη μάχη βόησαν στον Θεό, και τους εισάκουσε, επειδή έλπισαν σ' αυτόν.
21 Και αιχμαλώτισαν τα κτήνη τους, τις καμήλες τους 50.000, και πρόβατα 250.000, και γαϊδούρια 2.000, και ψυχές ανθρώπων 100.000.
22 Επειδή, πολλοί έπεσαν θανατωμένοι, για τον λόγο ότι ο πόλεμος ήταν από τον Θεό. Και κατοίκησαν αντί γι' αυτούς μέχρι τη μετοικεσία.
23 Και οι γιοι τής μισής φυλής τού Μανασσή κατοίκησε στη γη· αυτοί αυξήθηκαν από τη Βασάν μέχρι τη Βάαλ-ερμών, και τη Σενείρ, και μέχρι του βουνού Αερμών.(38α)
24 Κι αυτοί ήσαν οι αρχηγοί τής οικογένειας των πατέρων τους: Ο Εφέρ, και ο Ιεσεί, και ο Ελιήλ, και ο Αζριήλ, και ο Ιερεμίας, και ο Ωδουϊας, και ο Ιαδιήλ, άνδρες δυνατοί σε ισχύ, άνδρες ονομαστοί, αρχηγοί τής οικογένειας των πατέρων τους.
25 Αλλά, στάθηκαν παραβάτες ενάντια στον Θεό των πατέρων τους, και πόρνευσαν πίσω από άλλους θεούς των λαών τής γης, τους οποίους ο Θεός είχε αφανίσει από μπροστά τους.
26 Γι' αυτό, ο Θεός τού Ισραήλ διέγειρε το πνεύμα τού Φουλ, του βασιλιά τής Ασσυρίας, και το πνεύμα τού Θελγάθ-φελνασάρ, του βασιλιά τής Ασσυρίας, και τους μετοίκισε, τους Ρουβηνίτες, και τους Γαδίτες, και τη μισή φυλή τού Μανασσή, και τους έφερε στην Αλά, και στην Αβώρ, και στην Αρά, και στον ποταμό Γωζάν, μέχρι σήμερα.