1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 25

Ο ΔΑΒΙΔ, λοιπόν, και οι αρχηγοί τού στρατού, διαίρεσαν στην υπηρεσία τούς γιους τού Ασάφ, και του Αιμάν, και του Ιεδουθούν, για να υμνούν με κιθάρες, με ψαλτήρια, και με κύμβαλα· και ο αριθμός των εργαζόμενων σύμφωνα με την υπηρεσία τους ήταν:
2 Από τους γιους τού Ασάφ, ο Ζακχούρ, και ο Ιωσήφ, και ο Νεθανίας, και ο Ασαρηλά, γιοι τού Ασάφ, κάτω από την οδηγία τού Ασάφ, αυτού που υμνούσε σύμφωνα με τη διάταξη του βασιλιά·
3 του Ιεδουθούν· οι γιοι τού Ιεδουθούν ήσαν: Ο Γεδαλίας, και ο Σερί, και ο Ιεσαϊας, ο Σιμεϊ, ο Ασαβίας, και ο Ματταθίας, έξι, κάτω από την οδηγία τού πατέρα τους Ιεδουθούν, που υμνούσε με κιθάρα, υμνώντας και δοξολογώντας τον Κύριο·
4 του Αιμάν· οι γιοι τού Αιμάν ήσαν: Ο Βουκκίας, ο Ματθανίας, ο Οζιήλ, ο Σεβουήλ, και ο Ιεριμώθ, ο Ανανίας, ο Ανανί, ο Ελιαθά, ο Γιδδαλθί, και ο Ρομαμθί-έζερ, ο Ιωσβεκασά, ο Μαλλωθί, ο Ωθίρ, και ο Μααζιώθ·
5 όλοι αυτοί ήσαν οι γιοι τού Αιμάν, που έβλεπε στα λόγια τού Θεού, για τον βασιλιά, καθορισμένοι στο να υψώνουν την εξουσία του. Και ο Θεός έδωσε στον Αιμάν 14 γιους και τρεις θυγατέρες.
6 Όλοι αυτοί ήσαν κάτω από την οδηγία τού πατέρα τους, υμνώντας μέσα στον οίκο τού Κυρίου, με κύμβαλα, ψαλτήρια, και κιθάρες, για την υπηρεσία τού οίκου τού Θεού, σύμφωνα με τη διάταξη του βασιλιά στον Ασάφ, και στον Ιεδουθούν, και στον Αιμάν.
7 Και ο αριθμός τους έγινε, μαζί με τους αδελφούς τους, που ήσαν διδαγμένοι στα άσματα του Κυρίου, 288, όλοι ήσαν συνετοί.
8 Και έρριξαν κλήρους για την υπηρεσία, το ίδιο ο μικρός όπως και ο μεγάλος, ο δάσκαλος όπως και ο μαθητής.
9 Και βγήκε ο πρώτος κλήρος για τον Ασάφ, στον Ιωσήφ· ο δεύτερος στον Γεδαλία· αυτός, και οι αδελφοί του, και οι γιοι του, ήσαν 12.
10 Ο τρίτος στον Ζακχούρ· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
11 Ο τέταρτος στον Ισερί· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
12 Ο πέμπτος στον Νεθανία· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
13 Ο έκτος στον Βουκκία· αυτός, οι γιοι του και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
14 Ο έβδομος στον Ιεσαρηλά· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
15 Ο όγδοος στον Ιεσαϊα· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
16 Ο ένατος στον Ματθανία· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
17 Ο δέκατος στον Σιμεϊ· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
18 Ο ενδέκατος στον Αζαρεήλ· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
19 Ο δωδέκατος στον Ασαβία· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
20 Ο δέκατος τρίτος στον Σουβαήλ· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
21 Ο δέκατος τέταρτος στον Ματταθία· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
22 Ο δέκατος πέμπτος στον Ιερεμώθ· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
23 ο δέκατος έκτος στον Ανανία· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
24 Ο δέκατος έβδομος στον Ιωσβεκασά· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
25 Ο δέκατος όγδοος στον Ανανί· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
26 Ο δέκατος ένατος στον Μαλλωθί· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
27 Ο εικοστός στον Ελιαθά· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
28 Ο εικοστός πρώτος στον Ωθίρ· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
29 Ο εικοστός δεύτερος στον Γιδδαλθί· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
30 Ο εικοστός τρίτος στον Μααζιώθ· αυτός, οι γιοι του, και οι αδελφοί του, ήσαν 12.
31 Ο εικοστός τέταρτος στον Ρωμαμθί-έζερ· αυτός, οι γιοι του και οι αδελφοί του, ήσαν