1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 6

ΟΙ ΓΙΟΙ τού Λευί ήσαν: Ο Γηρσών, ο Καάθ, και ο Μεραρί.
2 Και οι γιοι τού Καάθ ήσαν: Ο Αμράμ, ο Ισαάρ, ο Χεβρών, και ο Οζιήλ.
3 Και οι γιοι τού Αμράμ ήσαν: Ο Ααρών, και ο Μωυσής, και η Μαριάμ. Οι υπόλοιποι γιοι τού Ααρών ήσαν: Ο Ναδάβ, και ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ, και ο Ιθάμαρ.
4 Ο Ελεάζαρ γέννησε τον Φινεές, και ο Φινεές γέννησε τον Αβισσουά,
5 και ο Αβισσουά γέννησε τον Βουκκί, και ο Βουκκί γέννησε τον Οζί,
6 και ο Οζί γέννησε τον Ζεραϊα, και ο Ζεραϊας γέννησε τον Μεραϊώθ,
7 ο Μεραϊώθ γέννησε τον Αμαρία, και ο Αμαρίας γέννησε τον Αχιτώβ,
8 και ο Αχιτώβ γέννησε τον Σαδώκ, και ο Σαδώκ γέννησε τον Αχιμάας,
9 και ο Αχιμάας γέννησε τον Αζαρία, και ο Αζαρίας γέννησε τον Ιωανάν,
10 και ο Ιωανάν γέννησε τον Αζαρία, (αυτός είναι που ιεράτευσε στον ναό, τον οποίο οικοδόμησε ο Σολομώντας στην Ιερουσαλήμ)·
11 και ο Αζαρίας γέννησε τον Αμαρία, και ο Αμαρίας γέννησε τον Αχιτώβ,
12 και ο Αχιτώβ γέννησε τον Σαδώκ, και ο Σαδώκ γέννησε τον Σαλλούμ,
13 και ο Σαλλούμ γέννησε τον Χελκία, και ο Χελκίας γέννησε τον Αζαρία,
14 και ο Αζαρίας γέννησε τον Σεραϊα, και ο Σεραϊας γέννησε τον Ιωσεδέκ,
15 και ο Ιωσεδέκ πήγε στη μετοικεσία, όταν ο Κύριος έκανε να μετοικιστεί ο Ιούδας και η Ιερουσαλήμ διαμέσου του Ναβουχοδονόσορα.
16 Οι γιοι τού Λευί ήσαν: Ο Γηρσώμ, ο Καάθ, και ο Μεραρί.
17 Κι αυτά είναι τα ονόματα των γιων τού Γηρσώμ: Λιβνί και Σιμεϊ.
18 Και οι γιοι τού Καάθ ήσαν: Ο Αμράμ, και ο Ισαάρ, και ο Χεβρών, και ο Οζιήλ.
19 Οι γιοι τού Μεραρί ήσαν: Ο Μααλί, και ο Μουσί. Και οι συγγένειες των Λευιτών, σύμφωνα με τις πατριές τους, ήσαν αυτές:
20 Του Γηρσώμ, ο Λιβνί, ο γιος του, ο Ιαάθ, ο γιος του, ο Ζιμμά, ο γιος του,
21 ο Ιωάχ, ο γιος του, ο Ιδδώ, ο γιος του, ο Ζερά, ο γιος του, ο Ιεθραί, ο γιος του.
22 Οι γιοι τού Καάθ ήσαν: Ο Αμμιναδάβ, ο γιος του, ο Κορέ, ο γιος του, ο Ασείρ, ο γιος του,
23 ο Ελκανά, ο γιος του, και ο Εβιασάφ, ο γιος του, και ο Ασείρ, ο γιος του,
24 ο Ταχάθ, ο γιος του, ο Ουριήλ, ο γιος του, ο Οζίας, ο γιος του, και ο Σαούλ, ο γιος του.
25 Και οι γιοι τού Ελκανά ήσαν: Ο Αμασαϊ, και ο Αχιμώθ.
26 Και ο Ελκανά· οι γιοι τού Ελκανά ήσαν: Ο Σουφί, ο γιος του, και ο Ναχάθ, ο γιος του,
27 ο Ελιάβ, ο γιος του, ο Ιεροάμ, ο γιος του, ο Ελκανά, ο γιος του.
28 Και οι γιοι τού Σαμουήλ ήσαν: Ο Βασνί, ο πρωτότοκος, και ο Αβιά.
29 Οι γιοι τού Μεραρί ήσαν: Ο Μααλί, ο Λιβνί, ο γιος του, ο Σιμεϊ, ο γιος του, ο Ουζά, ο γιος του,
30 ο Σιμαά, ο γιος του, ο Αγγία, ο γιος του, ο Ασαϊας, ο γιος του.
31 ΚΑΙ αυτοί είναι εκείνοι που ο Δαβίδ κατέστησε στο έργο τής μουσικής τού οίκου τού Κυρίου, αφού η κιβωτός βρήκε ανάπαυση.
32 Και υπηρετούσαν μπροστά στη σκηνή τού μαρτυρίου με ψαλμωδίες, μέχρις ότου ο Σολομώντας οικοδόμησε τον οίκο τού Κυρίου στην Ιερουσαλήμ· και τότε τοποθετήθηκαν στο υπούργημά τους, σύμφωνα με την τάξη τους.
33 Κι αυτοί είναι εκείνοι που τοποθετήθηκαν, μαζί με τα παιδιά τους: Από τους γιους των Κααθιτών: Ο Αιμάν, ο ψαλτωδός, γιος τού Ιωήλ, γιου τού Σαμουήλ,
34 γιου τού Ελκανά, γιου τού Ιεροάμ, γιου τού Ελιήλ, γιου τού Θωά,
35 γιου τού Σουφ, γιου τού Ελκανά, γιου τού Μαάθ, γιου τού Αμασαϊ,
36 γιου τού Ελκανά, γιου τού Ιωήλ, γιου τού Αζαρία, γιου τού Σοφονία,
37 γιου τού Ταχάθ, γιου τού Ασείρ, γιου τού Εβιασάφ, γιου τού Κορέ,
38 γιου τού Ισαάρ, γιου τού Καάθ, γιου τού Λευί, γιου τού Ισραήλ·
39 και ο αδελφός τού Ασάφ, που στεκόταν δεξιά του· ο Ασάφ, ο γιος τού Βαραχία, γιου τού Σιμεά,
40 γιου τού Μιχαήλ, γιου τού Βαασία, γιου τού Μαλχία,
41 γιου τού Εθνεί, γιου τού Ζερά, γιου τού Αδαϊα,
42 γιου τού Εθάν, γιου τού Ζιμμά, γιου τού Σιμεϊ,
43 γιου τού Ιαάθ, γιου τού Γηρσώμ, γιου τού Λευί·
44 και οι αδελφοί τους, οι γιοι τού Μεραρί, που ήσαν από αριστερά· ο Εθάν, ο γιος τού Κεισί, γιου τού Αβδί, γιου τού Μαλλούχ,
45 γιου τού Ασαβία, γιου τού Αμασία, γιου τού Χελκία,
46 γιου τού Αμσί, γιου τού Βανί, γιου τού Σαμείρ,
47 γιου τού Μααλί, γιου τού Μουσί, γιου τού Μεραρί, γιου τού Λευί·
48 και οι αδελφοί τους οι Λευίτες, διορισμένοι σε όλες της υπηρεσίες τής σκηνής τού οίκου τού Θεού.
49 Και ο Ααρών και οι γιοι του θυμίαζαν επάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, και επάνω στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, διορισμένοι σε όλες τις εργασίες του αγίου των αγίων, και στο να κάνουν εξιλέωση για τον Ισραήλ, σύμφωνα με όλα όσα είχε προστάξει ο Μωυσής, ο δούλος του Θεού.
50 Κι αυτοί είναι οι γιοι του Ααρών: Ο Ελεάζαρ, ο γιος του, ο Φινεές, ο γιος του, ο Αβισσουά, ο γιος του,
51 ο Βουκκί, ο γιος του, ο Οζί, ο γιος του, ο Ζεραϊας, ο γιος του,
52 ο Μεραϊώθ, ο γιος του, ο Αμαρίας, ο γιος του, ο Αχιτώβ, ο γιος του,
53 ο Σαδώκ, ο γιος του, ο Αχιμάας, ο γιος του.
54 Κι αυτές ήσαν οι κατοικίες τους, σύμφωνα με τις κωμοπόλεις τους στα σύνορά τους, των γιων τού Ααρών, από τη συγγένεια των Κααθιτών· επειδή, σ' αυτούς έπεσε ο κλήρος·
55 και έδωσαν σ' αυτούς τη Χεβρών στη γη τού Ιούδα, και τα περίχωρά της ολόγυρα απ' αυτή.
56 Τα χωράφια, όμως, της πόλης, και τις κωμοπόλεις της, τα έδωσαν στον Χάλεβ, τον γιο του Ιεφοννή.
57 Και στους γιους του Ααρών έδωσαν τις πόλεις τού Ιούδα, τη Χεβρών, την πόλη τού καταφυγίου, και τη Λιβνά και τα περίχωρά της, και την Ιαθείρ, και την Εσθεμωά και τα περίχωρά της,
58 και την Ηλών και τα περίχωρά της, τη Δεβείρ, και τα περίχωρά της,
59 και την Ασάν και τα περίχωρά της, και τη Βαιθ-σεμές και τα περίχωρά της,
60 και από τη φυλή τού Βενιαμίν, τη Γαβαά και τα περίχωρά της, και την Αλεμέθ και τα περίχωρά της, και την Αναθώθ και τα περίχωρά της· όλες οι πόλεις τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 13.
61 Και στους γιους τού Καάθ, αυτούς που εναπέμειναν, δόθηκαν σύμφωνα με κλήρο από τη συγγένεια κάθε φυλής, και από τη μισή φυλή τού Μανασσή, δέκα πόλεις.
62 Και στους γιους τού Γηρσώμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, από τη φυλή τού Ισσάχαρ, και από τη φυλή τού Ασήρ, και από τη φυλή τού Νεφθαλί, και από τη φυλή τού Μανασσή στη Βασάν, 13 πόλεις.
63 Στους γιους τού Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, δόθηκαν με κλήρο από τη φυλή τού Ρουβήν, και από τη φυλή τού Γαδ, και από τη φυλή τού Ζαβουλών, 12 πόλεις.
64 Και οι γιοι Ισραήλ έδωσαν στους Λευίτες αυτές τις πόλεις και τα περίχωρά τους.
65 Και έδωσαν σύμφωνα με κλήρο, από τη φυλή των γιων τού Ιούδα, και από τη φυλή των γιων τού Συμεών, και από τη φυλή των γιων τού Βενιαμίν, αυτές τις πόλεις, που ονομάστηκαν σύμφωνα με τα ονόματά τους.
66 Και οι συγγένειες των γιων τού Καάθ πήραν πόλεις των συνόρων τους από τη φυλή τού Εφραϊμ.
67 Και τους έδωσαν τις πόλεις τού καταφυγίου, τη Συχέμ, και τα περίχωρά της, στο βουνό Εφραϊμ, και τη Γεζέρ και τα περίχωρά της,
68 και την Ιοκμεάμ και τα περίχωρά της, και τη Βαιθ-ωρών και τα περίχωρά της,
69 και την Αιαλών και τα περίχωρά της, και τη Γαθ-ριμμών και τα περίχωρά της·
70 και από τη μισή φυλή τού Μανασσή, την Ανήρ και τα περίχωρά της, και τη Βιλεάμ και τα περίχωρά της· αυτές τις έδωσαν στις συγγένειες αυτών που εναπέμειναν από τους γιους τού Καάθ.
71 Στους γιους τού Γηρσώμ έδωσαν, από τη συγγένεια της μισής φυλής τού Μανασσή, τη Γωλάν στη Βασάν και τα περίχωρά της, και την Ασταρώθ και τα περίχωρά της·
72 και από τη φυλή τού Ισσάχαρ, την Κεδές και τα περίχωρά της, τη Δαβράθ και τα περίχωρά της,
73 και τη Ραμώθ και τα περίχωρά της, και την Ανείμ και τα περίχωρά της·
74 και από τη φυλή τού Ασήρ, τη Μασάλ και τα περίχωρά της, και την Αβδών και τα περίχωρά της,
75 και τη Χουκώκ και τα περίχωρά της, και τη Ρεώβ και τα περίχωρά της·
76 και από τη φυλή τού Νεφθαλί, την Κεδές στη Γαλιλαία και τα περίχωρά της, και την Αμμών και τα περίχωρά της, και την Κιριαθαϊμ και τα περίχωρά της.
77 Στους γιους τού Μεραρί, αυτούς που εναπέμειναν, έδωσαν, από τη φυλή τού Ζαβουλών, τη Ριμμών και τα περίχωρά της, τη Θαβώρ και τα περίχωρά της·
78 και στην αντίπερα πλευρά του Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ, προς ανατολάς τού Ιορδάνη, έδωσαν, από τη φυλή τού Ρουβήν, τη Βοσόρ στην έρημο και τα περίχωρά της, και την Ιασά και τα περίχωρά της,
79 και την Κεδημώθ και τα περίχωρά της, και τη Μηφαάθ και τα περίχωρά της·
80 και από τη φυλή τού Γαδ, τη Ραμώθ στη Γαλαάδ και τα περίχωρά της, και τη Μαχαναϊμ και τα περίχωρά της,
81 και την Εσεβών και τα περίχωρά της, και την Ιαζήρ και τα περίχωρά της.