Kapitel 80

För sångmästaren, efter "Liljor"; ett vittnesbörd; av Asaf; en psalm. (80:2)

Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef såsom din hjord; du som tronar på keruberna, träd fram i glans.
2 (80:3) Låt din makt vakna upp till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse, och kom till vår frälsning.
3 (80:4) Gud, upprätta oss, och låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.
4 (80:5) HERRE Gud Sebaot, huru länge skall du vredgas vid ditt folks bön?
5 (80:6) Du har låtit dem äta tårebröd och givit dem tårar att dricka i fullt mått.
6 (80:7) Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar, och våra fiender bespotta oss.
7 (80:8) Gud Sebaot, upprätta oss, och låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.
8 (80:9) Ett vinträd flyttade du från Egypten, du förjagade hedningarna och planterade det.
9 (80:10) Du röjde rum för det, och det slog rötter och uppfyllde landet.
10 (80:11) Bergen blevo betäckta av dess skugga och Guds cedrar av dess rankor;
11 (80:12) det utbredde sina revor ända till havet och sina telningar intill floden.
12 (80:13) Varför har du då brutit ned dess hägnad, så att alla vägfarande riva till sig därav?
13 (80:14) Vildsvinet från skogen frossar därpå, och djuren på marken äta därav.
14 (80:15) Gud Sebaot, vänd åter, skåda ned från himmelen och se härtill, och låt dig vårda om detta vinträd.
15 (80:16) Skydda trädet som din högra hand har planterat, och den son som du har fostrat åt dig.
16 (80:17) Det är förbränt av eld och kringhugget; för ditt ansiktes näpst förgås de.
17 (80:18) Håll din hand över din högra hands man, över den människoson som du har fostrat åt dig.
18 (80:19) Då skola vi icke vika ifrån dig; behåll oss vid liv, så skola vi åkalla ditt namn.
19 (80:20) HERRE Gud Sebaot, upprätta oss; låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.