Kapitel 82

En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom:
2 "Huru länge skolen I döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela.
3 Skaffen den arme och faderlöse rätt, given den betryckte och torftige rättvisa.
4 Befrien den arme och fattige, rädden honom från de ogudaktigas hand.
5 Men de veta intet och hava intet förstånd, de vandra i mörker; jordens alla grundvalar vackla.
6 Jag har väl sagt att I ären gudar och allasammans den Högstes söner;
7 men I måsten dock dö, såsom människor dö, och falla, likaväl som var furste faller."
8 Ja, stå upp, o Gud; håll dom över jorden, ty med arvsrätt råder du över alla folk.