Jobe

Isahluko:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0:00
0:00

Isahluko 22

Wayesethatha u-Elifazi umThemani, wathi:
2 “Umuntu angaba yinsizakalo kuNkulunkulu ukuba ohlakaniphileyo abe nosizo kuye na?
3 Kuyintokozo yini kuSomandla, uma ulungile, kuyinzuzo kuye, uma wenza izindlela zakho ziphelele, na?
4 “Kungokumesaba kwakho akusolayo, angene nawe ekwahlulelweni, na?
5 Ububi bakho abubukhulu yini? Izono zakho azinakuphela.
6 Ngokuba uthathe ngeze izibambiso kumfowenu, wahlubula abampofu izingubo zabo.
7 Awumphuzisanga owomileyo amanzi, wamgodlela olambileyo ukudla.
8 Umuntu onamandla, izwe lingelakhe; onodumo uyahlala kulo.
9 Umukisile abafelokazi bengenalutho; izingalo zezintandane zaphuliwe.
10 Ngalokho izingibe ziyakuhaqa; uvalo oluzumayo luyakwethusa.
11 Ukukhanya kwakho kuphenduke ubumnyama, ukuze ungaboni, nesikhukhula samanzi siyakusibekela.
12 “UNkulunkulu akakho ekuphakameni kwezulu na? Bheka inhloko yezinkanyezi ukuthi iphakeme kangaka.
13 Uthi wena: ‘UNkulunkulu wazini na? Angahlulela engale kwesigayegaye na?
14 Amafu ayamsibekela ukuze angaboni; uyahamba esiyingelezini sezulu.’
15 Uyakugcina indlela yamandulo eyahanjwa yizoni na?
16 Yizo ezahlwitha kungakabi yisikhathi, ezisisekelo sazo sathululwa njengomfula,
17 nezathi kuNkulunkulu: ‘Suka kithina, ngokuba uSomandla ubeyakwenzani kubo na?’
18 Kepha nguye owayegcwalisa izindlu zabo ngokuhle. Amasu ababi akude nami.
19 “Abalungileyo bayakukubona, bathokoze; abangenasici bayabaklododela ngokuthi:
20 ‘Impela ababesivukela sebechithiwe, nabakushiyileyo umlilo ukuqedile.’
21 “Mawujwayelane naye, ube nokuthula; ngalokho okuhle kuyakufika kuwe.
22 Mawamukele umthetho emlonyeni wakhe, ubeke amazwi akhe enhliziyweni yakho.
23 Uma ubuyela kuSomandla, uyakwakhiwa, uma udedisa okubi kude etendeni lakho,
24 ubeke igolide lakho othulini, nelase-Ofiri phakathi kwamatshe eminonjana.
25 USomandla uyakuba yigugu lakho, nesiliva elikhazimulayo kuwe,
26 ngokuba lapho uyakuthokoza ngoSomandla, uphakamisele kuNkulunkulu ubuso bakho.
27 Uyakukhuleka kuye, akuzwe, wena ugcwalise izithembiso zakho.
28 Uma unquma indaba, uyakuyenzelwa, ukukhanya kukhanye ezindleleni zakho.
29 Uma zehla, uyakuthi: ‘Phezulu!’ abesephakanyiswa ozithobileyo.
30 Abantu abangemsulwa uyakubakhulula nabo, bakhululwe ngobumhlophe bezandla zakho.”