Jobe

Isahluko:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0:00
0:00

Isahluko 4

Wayesethatha u-Elifazi, umThemani, wathi:
2 “Uma kulingwa ukukhulunywa kuwe, uyakukhathazeka na? Kepha ngubani ongazibamba, angakhulumi, na?
3 Bheka, uqondisile abaningi; uqinisile izandla ezibuthakathaka.
4 Amazwi akho amisile okhubekayo; usimamisile amadolo athuthumelayo.
5 “Kepha sekufikile kuwe, uyakhathazeka; kuyakuthinta wena, uyashaywa luvalo.
6 Ukumesaba kwakho uNkulunkulu akusilo ithemba lakho yini, nokuphelela kwezindlela zakho akusiso isisekelo sakho na?
7 Ake ukhumbule ukuthi ngubani owake wachithwa engenacala na? Babhujiswaphi abalungileyo na?
8 Njengokubona kwami abalima okubi bahlwanyele ukona, bayakuvuna.
9 Babhubha ngokuphephetha kukaNkulunkulu; ngomoya wentukuthelo yakhe bayaphela.
10 Ukubhonga kwengonyama nezwi lebhubesi kuyaphela, namazinyo amabhongo ayaphuka.
11 Ibhubesi elinamandla liyabhubha ngokuswela impango; amawundlu ebhubesikazi ayahlakazeka.
12 “Kwanyenyiselwa kimi izwi, indlebe yami yabamba ukunyenyezwa kwalo.
13 Ngokudlala kwemicabango ivuswe yimibono yasebusuku, lapho abantu sebehlelwe ngubuthongo obunzima,
14 ngafikelwa yingebhe nokuthuthumela okwaqhaqhazelisa onke amathambo ami.
15 Kwadlula umoya ebusweni bami; uboya bomzimba wami bavuka.
16 Kwema okuthile, kepha angaqonda ukubonakala kwakho; isimo sasiphambi kwamehlo ami; kwathula; ngase ngizwa izwi, lathi:
17 ‘Umuntu ulungile kunoNkulunkulu na? Umuntukazana uhlambulukile kunoMenzi na?
18 Bheka, nasezincekwini zakhe akethembi, nezingelosi zakhe uyazibeka icala;
19 kakhulu kangakanani abahlezi ezindlini zodaka, abazisekelo zabo zisothulini, abachotshozwa njengenundu.
20 Bagxotshwa kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa; babhubha kuze kube phakade benganakwa muntu.
21 Intambo yetende labo ayisishulwa yini phakathi kwabo, bafe bengazelele, na?’