Jobe

Isahluko:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0:00
0:00

Isahluko 24

“Kungani ukuba uSomandla angazibekeleli izikhathi zokwahlulela, abamaziyo babone imihla yakhe, na?
2 Imincele iyasuswa; bahlwitha imihlambi, bayiklabise.
3 Bamukisa imbongolo yezintandane, nenkomo yomfelokazi bayayithatha ibe yisibambiso.
4 Bafuzula abaswelayo endleleni; abampofu bomhlaba bacasha ndawonye.
5 Bheka, njengezimbongolo ehlane bayaphumela emisebenzini yabo befunisisa ukudla; ihlane lingukudla kwabo abakunika abantwana babo.
6 Emasimini bavuna ifoliji; bakhothoza esivinini somubi.
7 Ebusuku balala nqunu bengenangubo, bengenanto yokuzisibekela emakhazeni.
8 Bamanzi ngezihlambi zasezintabeni; basingatha idwala bengenasiphephelo.
9 Intandane ihlwithwa ebeleni, nengane yompofu ithathwa ibe yisibambiso,
10 bahambe nqunu bengenangubo, bethwele izithungu, belambile.
11 Benza amafutha phakathi kwezingange zabahluphi; banyathela izikhamo zewayini, kepha bayoma.
12 Bexoshwe emzini abafayo bayabubula; imiphefumulo yabalimeleyo iyakhala, kepha uNkulunkulu akanaki lokho okubi.
13 “Bakhona abakuhlubukile ukukhanya; abazi indlela yakho, abanamatheli emikhondweni yakho.
14 Umbulali uvuka ekuseni, abulale ompofu noswelayo; ebusuku unjengesela.
15 Iso lesiphingi libheka ukuhlwa ngokuthi: ‘Malingangiboni iso,’ sisithe ubuso baso.
16 Bafohla izindlu sekumnyama; emini bayazivalela; ukukhanya abakwazi.
17 Ngokuba ithunzi lokufa kubo bonke labo linjengokusa, lokhu beyazi ingebhe yethunzi lokufa.
18 “Banejubane ebusweni bamanzi; izabelo zabo ziqalekisiwe emhlabeni; abasayikuphendukela endleleni yezivini.
19 Ukoma nokushisa kuyaqeda amanzi eqhwa; kanjalo indawo yabafileyo labo abonileyo.
20 Isizalo siyamkhohlwa; izimpethu ziyamsobozela; akasayikukhunjulwa; ukungalungi kuyaphulwa njengomuthi.
21 Uyayidla inyumba engazaliyo; akenzeli umfelokazi okuhle.
22 Uyadonsa namaqhawe ngamandla akhe; uyavuka; akakho osenethemba lokuphila.
23 UNkulunkulu uyamnika ukuba alondeke, asekelwe; kepha amehlo akhe aphezu kwezindlela zabo.
24 Bayaphakanyiswa; emva kwesikhashana abasekho; bayaphela njengabanye, bafe; babuna njengezihloko zezikhwebu.
25 “Uma kungenjalo, ngubani ongangenza onamanga, awenze ize amazwi ami, na?”