Isahluko 108

Ingoma. Umhobe kaDavide. Izimasekile intliziyo yam, Thixo, Ndiya kuvuma, ndibethe uhadi, Kwanozuko lwam.
2 Vukani, mrhubhe nohadi; Ndiya kusiphangela isifingo.
3 Ndiya kubulela kuwe phakathi kwezizwe, Yehova, Ndikubethele uhadi phakathi kwezizwe.
4 Ngokuba inkulu ngaphezu kwezulu inceba yakho, Yada yesa esibhakabhakeni inyaniso yakho.
5 Ziphakamise ngaphezu kwezulu, Thixo, Bube phezu kwehlabathi lonke ubuqaqawuli bakho.
6 Ukuze zihlangulwe iintanda zakho, Sindisa ngesandla sakho sokunene, undiphendule.
7 UThixo uthethe engcwele; mandivuyelele, Ndimabe uShekem, ndiyilinganisele intili yaseSukoti.
8 Ngowam uGiliyadi, ngowam uManase, UEfrayim sisigcina-ntloko sam, UYuda yintonga yam yommiselo;
9 UMowabhi sisitya sam sokuhlambela, Ndiyiphosa kuEdom imbadada yam; Ndiduma ngelamaFilisti.
10 Ngubani na owondisa emzini onqatyisiweyo, Ngubani na owondikhaphela kwaEdom?
11 Asinguwe na, Thixo, lo usihlambileyo? Akwaphuma, Thixo, nemikhosi yethu.
12 Sincede kumbandezeli wethu; Alunto yanto usindiso lomntu.
13 NgoThixo siya kweyisa, Abagqushe yena ababandezeli bethu.