Isahluko 41

Kumongameli. Umhobe kaDavide. Hayi, uyolo lwalowo unyamekela ihlwempu! Ngomhla wobubi uYehova uya kumhlangula.
2 UYehova uya kumlondoloza amgcine, aphile. Kuya kuthiwa unoyolo yena ehlabathini; Ungamnikeli elitheni leentshaba zakhe.
3 UYehova uya kumxhasa elukhukweni lobulwelwe; Uya kuluguqula ukhuko lwakhe lonke esifeni sakhe.
4 Ndithi mna, Yehova, tarhu; Philisa umphefumlo wam, ngokuba ndonile kuwe.
5 Iintshaba zam zithetha kakubi ngam; Zithi, Uya kufa nini na, lidake igama lakhe?
6 Nothe weza kundilunguza, uthetha into ekhohlakeleyo; Intliziyo yakhe ibutha ubutshinga; Uphuma phandle, abuthethe.
7 Basebezelana ngam bonke abandithiyayo; Bacinga ububi ngam.
8 Bathi, Unanyekwe bubutshijolo, Engoleleyo nje, akayi kubuya avuke.
9 Kwanendoda ebixolelene nam, ebe ndikholose ngayo, Ebisidla isonka sam, indiphakamisele isithende sayo.
10 Wena Yehova, ndibabale, undiphakamise, Ndibabuyekeze.
11 Ndazi ngale nto, ukuba undinonelele, Yokokuba lungenakundidumela utshaba lwam.
12 Mna ekugqibeleleni kwam uyandixhasa, Undimisa phambi kwakho ngonaphakade.
13 Makabongwe uYehova, uThixo kaSirayeli, kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni. Amen, amen.