Isahluko 29

Umhobe kaDavide. Mnikeni uYehova, nina nyana bakaThixo, Mnikeni uYehova uzuko namandla.
2 Mnikeni uYehova uzuko lwegama lakhe; Qubudani kuYehova nivethe ezingcwele.
3 Izwi likaYehova liphezu kwamanzi; UThixo wozuko uyadudumisa, KwauYehova phezu kwamanzi amaninzi.
4 Izwi likaYehova linamandla, Izwi likaYehova linobungangamela;
5 Izwi likaYehova laphula imisedare, UYehova waphula imisedare yaseLebhanon.
6 Uyidlobisa njengenkonyana, ILebhanon neSiriyon njengethole lenqu.
7 Izwi likaYehova lilenyise okwamalangatye omlilo,
8 Izwi likaYehova liyenza isaqhwithi intlango, UYehova uyenza isaqhwithi intlango yaseKadeshe.
9 Izwi likaYehova lizuzisa amaxhamakazi, Lihlube amahlathi; Etempileni yakhe into yonke iphela ithi, Luzuko!
10 UYehova wahlala kunogumbe, UYehova uhleli enguKumkani ngonaphakade.
11 UYehova uya kubanika abantu bakhe amandla; UYehova uya kubasikelela abantu bakhe ngoxolo.