Isahluko 19

Kumongameli. Umhobe kaDavide. Izulu libalisa uzuko lukaThixo, Saye isibhakabhaka sixela umsebenzi wezandla zakhe.
2 Imini impompozelela imini intetho, Ubusuku buxelela ubusuku ukwazi.
3 Akukho ntetho, akukho mazwi, Apho singavakaliyo isandi sawo.
4 Intambo yawo yokulinganisa iphume yaya ehlabathini lonke, Kwaba seziphelweni zelimiweyo ukukhuluma kwawo. Ilanga ulimisele intente kuwo,
5 Lona linjengomyeni ke ephuma egumbini lakhe; Linemihlali njengegorha, ukugidima ngomendo walo.
6 Kusesiphelweni sezulu ukuphuma kwalo, Ukujikeleza kwalo kusa eziphelweni zalo; Akukho nto inokusithela ebushushwini balo.
7 Umyalelo kaYehova ugqibelele, ubuyisa umphefumlo; Isingqino sikaYehova sinyanisekile, sinika isiyatha ubulumko.
8 Izimiselo zikaYehova zithe tye, zivuyisa intliziyo; Umthetho kaYehova unyulu, ukhanyisela amehlo.
9 Ukoyika uYehova kucocekile, kumi ngonaphakade; Izigwebo zikaYehova ziyinyaniso, zibubulungisa kwaphela.
10 Zinokunqweneleka kunegolide zona, nakunengcwengiweyo eninzi; Zimnandi kunobusi, kunencindi yobusi.
11 Zikwamkhanyisela umkhonzi wakho; Ekuzigcineni mkhulu umvuzo.
12 Ukulahleka, ngubani na okuqondayo? Ndenze msulwa kokusitheleyo.
13 Kwanasekukhukhumaleni mnqande umkhonzi wakho; Makungandilawuli; ukuze ndandule ukuba ngogqibeleleyo, Ndibe msulwa ekukreqeni okukhulu.
14 Makakholeke amazwi omlomo wam, nezicamango zentliziyo yam, Phambi kwakho, Yehova, liwa lam, mkhululi wam.