Isahluko 26

EkaDavide. Lithethe ityala lam, Yehova, ngokuba mna ndihambe engqibelelweni yam, Ndakholosa ngoYehova, andahexa.
2 Ndicikide, Yehova, undilinge; Nyibilikisa izintso zam nentliziyo yam.
3 Ngokuba inceba yakho iphambi kwamehlo am, Ndihamba enyanisweni yakho.
4 Andihlali namadoda akhohlakeleyo, Andihambi nabanyhwalazi.
5 Ndilithiyile ibandla labenzi bobubi, Andihlali nabangendawo.
6 Ndizihlamba kokumsulwa izandla zam, Ndisiphahle isibingelelo sakho, Yehova,
7 Ukuba ndivakalise izwi lokubulela, Ndibalise ngayo yonke imisebenzi yakho ebalulekileyo.
8 Yehova, ndiyalithanda ikhaya eliyindlu yakho, Nendawo yokuhlala kozuko lwakho.
9 Musa ukuwubuthela umphefumlo wam ndawonye naboni, Ubomi bam ndawonye namadoda anamagazi;
10 Wona azandla zinamanyala, Wona ezokunene zawo zizeleyo zizicengo.
11 Mna ke okwam ndihamba engqibelelweni yam; Ndikhulule, undibabale.
12 Unyawo lwam lumi endaweni ebanzi; Ndimbonga uYehova ndisemabandleni.