Isahluko 140

Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ndihlangule, Yehova, esintwini esinobubi, Ndilondoloze emntwini ogonyamelayo,
2 Abacinga okubi entliziyweni. Imihla yonke baxhaya imfazwe.
3 Balola ulwimi lwabo njengenyoka; Ubuhlungu berhamba busemlonyeni wabo (Phakamisani.)
4 Ndigcine, Yehova, ezandleni zongendawo, Ndilondoloze emntwini ogonyamelayo, Abacinga ukuzikhubekisa iinyawo zam.
5 Abanekratshi bandiqhushekele isibatha nezintya, Baneke umnatha ecaleni kwendlela, Bandithiyele ngemigibe. (Phakamisani.)
6 Ndithi kuYehova, UnguThixo wam; Beka indlebe, Yehova, elizwini lesikhungo sam.
7 Yehova, Nkosi yam, nqaba endisindisayo, Uyigqubuthele intloko yam ngemini yeduli.
8 Musa ukumnika, Yehova, ongendawo iminqweno yakhe; Musa ukuwuphumelelisa umnkqangiyelo wakhe, Hleze aziphakamise. (Phakamisani.)
9 Yona intloko yabandingqingayo, Ububi bomlomo wabo mabubagubungele.
10 Mabathotyelwe amalahle avuthayo; Makabawise emlilweni, emimbithini, bangabi saphuma.
11 Indoda enolwimi mayingazinzi ehlabathini; Indoda enokugonyamela, ububi mabuyizingele ngembembetshane.
12 Ndiyazi ukuba uYehova uya kulifeza Ityala losizana, ibango lamahlwempu.
13 Inene, amalungisa aya kubulela kwigama lakho; Baya kuhlala ebusweni bakho abathe tye.