Isahluko 109

Kumongameli; ekaDavide. Umhobe. Thixo wendumiso yam, musa ukuthi tu;
2 Ngokuba bandakhamisele umlomo ongendawo, nomlomo onenkohliso; Bathetha ngam ngolwimi lobuxoki.
3 Bandijikele ngeentetho zentiyo; Balwa nam ngelize.
4 Ekubeni mna ndibathanda, bona bayandichasa, Ndibe mna ndithandaza.
5 Endaweni yobulungisa bandibuyekeza ngobubi; Ekubeni mna ndibathanda, bona bayandithiya.
6 Misa ongendawo, abe ngumveleli wakhe, Eme uSathana ngasekunene kwakhe.
7 Ekuthethweni kwetyala makaphume engongendawo, Nomthandazo wakhe ube sisono.
8 Imihla yakhe mayibe mbalwa, Mabuthatyathwe ngomnye ubuveleli bakhe.
9 Oonyana bakhe mababe ziinkedama, Nomkakhe abe ngumhlolokazi;
10 Babhadule bebhadula oonyana bakhe, becela, Bengqiba, bekude namanxuwa akowabo.
11 Umboleki-mali makakushwankathele konke anako, Abasemzini baphange ukuxelenga kwakhe.
12 Makungabikho wolulela nceba kuye, Kungabikho uzibabalayo iinkedama zakhe.
13 Izivela-mva zakhe mazibe zezokunqunyulwa, Igama lazo licinywe esizukulwaneni esizayo.
14 Mabukhunjulwe nguYehova ubugwenxa booyise, Singacinywa isono sonina.
15 Masibe phambi koYehova ngamaxesha onke, Akunqumle ehlabathini ukukhunjulwa kwabo;
16 Ngenxa enokuba engakukhumbulanga ukwenza inceba, Etshutshise indoda elusizana, Elihlwempu, enentliziyo eyothukileyo, ukuba ayibulale.
17 Ewe, wathanda ukuqalekisa, kwamfikela; Akakufuna ukusikelela, kwakhwelela kude kuye.
18 Wambatha ukuqalekisa kwanga yingubo yakhe, Kwangena embilinini wakhe njengamanzi, Nanjengeoli emathanjeni akhe.
19 Makube njengengubo kuye, azithe wambu ngayo, Kube luqhwemesha, alunxibe amaxesha onke.
20 Nguwo lowo umvuzo wabandichasayo, ophuma kuYehova, Wabathetha okubi ngomphefumlo wam.
21 Ke wena Yehova, Nkosi, ndenzele ngenxa yegama lakho; Ngokokuba ilungile inceba yakho; ndihlangule.
22 Ngokuba ndilusizana, ndilihlwempu, Intliziyo yam ihlatyiwe phakathi kwam.
23 Ndinjengethunzi xa lolukayo, ndiyemka; Ndiphetshethwa njengenkumbi.
24 Amadolo am ayagexa kukuzila ukudla, Nenyama yam ibhityile, tu ukutyeba.
25 Ndithe ndasisingcikivo kubo; Bendibona, bahlunguzela intloko.
26 Ndincede, Yehova, Thixo wam, Ndisindise ngokwenceba yakho;
27 Bazi ukuba sisandla sakho eso, Ukuba kukwenza kwakho, Yehova.
28 Bayaqalekisa aba, uyasikelela wena; Besukile bema, baya kudana; uya kubuya yena umkhonzi wakho.
29 Abandichasayo baya kwambatha ihlazo, Bazithi wambu ukudana njengengubo yokwaleka.
30 Ndiya kubulela kakhulu kuYehova ngomlomo wam, Ndimdumise phakathi kwabaninzi;
31 Kuba emi ekunene kolihlwempu, Ukuba amsindise kwabawugwebayo umphefumlo wakhe.