Isahluko 20

Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ngamana wakuphendula uYehova ngemini yembandezelo, Ngamana lakusa engxondeni igama likaThixo kaYakobi!
2 Wakuthumela uncedo lwasengcweleni, Wakuxhasa eseZiyon!
3 Wayikhumbula yonke iminikelo yakho yokudla, Wawafumana etyebile amadini akho anyukayo! (Phakamisani.)
4 Wakunika ngokwentliziyo yakho, Walizalisa lonke icebo lakho!
5 Singamemelela ngosindiso lwakho, Siphakamise iibhanile zethu egameni loThixo wethu; Azizalise uYehova zonke izicelo zakho.
6 Ndiyazi ngoku ukuba uYehova ngumsindisi womthanjiswa wakhe; Uya kumphendula emazulwini akhe angcwele Ngobugorha obusindisayo besandla sakhe sokunene.
7 Abanye bakhankanya iinqwelo zokulwa, abanye bakhankanye amahashe, Ke thina sikhankanya igama likaYehova uThixo wethu.
8 Bona baguqile bawa; Thina siphakamile sema.
9 Yehova, sindisa; Ukumkani asiphendule ngemini yokubiza kwethu.