Isahluko 123

Ingoma yezinyuko. Ulohlala emazulwini, Ndiwaphakamisela kuwe amehlo am.
2 Uyabona, njengokuba amehlo abakhonzi Emi kwisandla seenkosi zabo; Njengokuba amehlo omkhonzazana Emi kwisandla senkosikazi yakhe: Ngokunjalo amehlo ethu akuYehova, uThixo wethu, Ade asibabale.
3 Sibabale, Yehova, sibabale, Ngokuba sanele kakhulu kukudelwa.
4 Umphefumlo wethu wanele kakhulu Kukugculela kwabangakhathalele bani, Nokudela kwabanekratshi.