Isahluko 144

EkaDavide. Makabongwe uYehova, uliwa lam, Ulofundisa izandla zam ukulwa, Iminwe yam imfazwe.
2 Unceba yam, umboniselo yam, Ungxonde yam, umsindisi wam, mna lo; Ungweletshetshe yam, undizimela ngaye; Ulonyathelela abantu bam phantsi kwam.
3 Yehova, uyintoni na umntu, le nto umaziyo? Unyana womfo, le nto umnyamekelayo?
4 Umntu lo ufana nomphunga, Imihla yakhe injengethunzi elidlulayo.
5 Yehova, thoba amazulu akho, uhle; Phatha ezintabeni, ziqhume.
6 Banekisa imibane, uziphangalalise; Thuma iintolo zakho, uziduba-dube.
7 Thuma izandla zakho, zivele phezulu; Ndirhole, ndihlangule emanzini amakhulu. Esandleni soonyana bolunye uhlanga;
8 Abamlomo uthetha inkohlakalo, Abasandla sokunene sisesokunene sobuxoki.
9 Thixo, ndokuvumela ingoma entsha, Ndikubethele umrhubhe ontambo zilishumi;
10 Ulonika ookumkani usindiso, Ulohlangula uDavide umkhonzi wakhe ekreleni elinobubi.
11 Ndirhole, ndihlangule esandleni soonyana bolunye uhlanga, Abamlomo uthetha inkohlakalo, Abasandla sokunene sisesokunene sobuxoki;
12 Baze oonyana bethu babe njengezityalo ezikhulileyo ebutsheni babo; Iintombi zethu zibe njengeembombo ezivathisiweyo ngeemfakamfele ngokokwakhiwa kwebhotwe;
13 Oovimba bethu bazale, bavelise iintlobo ngeentlobo; Iigusha zethu zizale amawaka, zande ngezigidi emaphandleni ethu;
14 Iinkomo zethu zizale, Kungabikho kungenelwa, kungabikho kuthinjwa, Kungabikho kuhlahlamba ezitratweni zethu.
15 Hayi, uyolo lwabantu ekunjalo kubo! Hayi, uyolo lwabantu abaThixo unguYehova!