Isahluko 13

Kumongameli. Umhobe kaDavide. Kunini na, Yehova, undilibele kwaphela? Kunini na ubusithelisa ubuso bakho kum?
2 Kunini na ndicebacebisana nomphefumlo wam, Ndinesingqala entliziyweni yam imini le? Kunini na lundiphakamele utshaba lwam?
3 Bheka undiphendule, Yehova, Thixo wam; Khanyisa amehlo am, hleze ndilale ukufa;
4 Hleze utshaba lwam luthi, Ndimeyisile; Bagcobe abandibandezelayo, xa ndithe ndashukunyiswa.
5 Mna ndikholose ngenceba yakho, Mayigcobe intliziyo yam ngosindiso lwakho.
6 Ndiya kuvuma kuYehova, Ngokuba endiphethe kakuhle.