Isahluko 120

Ingoma yezinyuko. Engxingongweni yam ndakhala kuYehova, Wandiphendula.
2 Ndathi, Wuhlangule, Yehova, umphefumlo wam emlonyeni oxokayo, Elulwimini olunenkohliso.
3 Makakunike ntoni na, akongeze ntoni na, Lulwimindini lunenkohliso?
4 Iintolo zegorha ezitsolo, Kunye namalahle avuthayo onwele.
5 Athi ke mna! Kuba ndingumphambukeli kwaMesheki, Ndihleli ngasezintenteni zakwaKedare.
6 Umphefumlo wam kade uhleli Nabaluthiyileyo uxolo.
7 Mna ndingowoxolo; Ke ndithi ndakuthetha, bona babe yimfazwe.