Isahluko 111

Haleluya! Ndiya kubulela kuYehova ngentliziyo yonke, Elucweyweni lwabathe tye nasebandleni.
2 Zikhulu izenzo zikaYehova, Zezokungxokwa iintsingiselo zazo zonke.
3 Unendili nobungangamela umsebenzi wakhe, Ubulungisa bakhe bumi ngonaphakade.
4 Uyenzele ukuze ikhunjulwe imisebenzi yakhe ebalulekileyo; Unobabalo nemfesane uYehova.
5 Ubaphe ukudla abamoyikayo; Uwukhumbule ngonaphakade umnqophiso wakhe.
6 Ubabonise abantu bakhe amandla ezenzo zakhe, Ebanika ilifa leentlanga.
7 Izenzo zezandla zakhe ziyinyaniso nesiko; Zithembekile zonke iziyalezo zakhe.
8 Zizimasekile nanini nangonaphakade; Zenziwe ngenyaniso, zithe tye.
9 Ubathumele abantu bakhe inkululeko; Uwumisele ngonaphakade umnqophiso wakhe; Lingcwele, liyoyikeka, igama lakhe.
10 Ingqalo yobulumko kukoyika uYehova, Banengqiqo elungileyo bonke abenza ngako; Indumiso yakhe ihlala imi.