Isahluko 110

EkaDavide. Umhobe. Utsho uYehova eNkosini yam ukuthi, Hlala ngasekunene kwam, Ndide iintshaba zakho ndizenze Isitulo seenyawo zakho.
2 Intonga yamandla akho uya kuyithumela uYehova, ivela eZiyon, esithi, Yiba nobukhosi phakathi kweentshaba zakho.
3 Abantu bakho baya kuzinikela ngeentliziyo, ngemini yakho yokuphuma umkhosi; Bebethe ezingcwele, ekuphumeni kwesifingo, Uza kuwe umbethe womlisela wakho.
4 Ufungile uYehova, akayi kuzohlwaya; uthe, Ungumbingeleli ngonaphakade wena Ngokohlobo lukaMelkitsedeke.
5 INkosi ngasekunene kwakho Iya kuphalusa ookumkani ngemini yomsindo wayo.
6 Iya kugweba phakathi kweentlanga, kuzale zizidumbu; Iphaluse intloko ezweni elibanzi.
7 Endleleni iya kusela emlanjaneni; Ngenxa yoko iya kuphakamisa intloko.