Isahluko 64

Kumongameli. Umhobe kaDavide. Live, Thixo, izwi lam ekukhalazeni kwam; Ekunkwantyiseni kotshaba bulondoloze ubomi bam.
2 Ndisithelise egquguleni labanobubi, Ehlokondibeni labasebenzi bobutshinga;
3 Abalulola njengekrele ulwimi lwabo, Abaxuna iintolo zabo, amazwi akrakra,
4 Bamtole ogqibeleleyo besentsithelweni; Bamtola ngesiquphe, bangoyiki.
5 Bazomelezela ilizwi elibi, Bagqiba kwelokuba bafihle izirhintyelo, Bathi, Singabonwa ngubani na?
6 Baceba ubugqwetha; Baligqibile icebo abalicebileyo; Imbilini yendoda nentliziyo yayo yinzulu.
7 Ke uThixo uyabatola ngotolo; Amanxeba abo abakho ngesiquphe.
8 Baya kukhutyekiswa, lufikele kwabona ulwimi lwabo; Bayahlunguzela intloko bonke abababonayo.
9 Basuka boyike bonke abantu, Bawuxele umsebenzi kaThixo, Basiqiqe isenzo sakhe.
10 Liya kuvuya ilungisa ngoYehova, lizimele ngaye, Baqhayise bonke abantliziyo zithe tye.