Isahluko 87

Eyoonyana bakaKora. Umhobe. Ingoma. Useko alusekileyo lusezintabeni ezingcwele;
2 Amasango eZiyon uYehova uwathanda Ngaphezu kweminquba yonke kaYakobi.
3 Kuthethwa iinto ezizukileyo ngawe, Mzi kaThixo. (Phakamisani.)
4 ORahabhi noBhabheli ndiya kubakhankanyela kwabandaziyo; Nalo elamaFilisti nelaseTire, kunye nelakwaKushi, Aba bazalelwe khona.
5 Ngokusingisele kwiZiyon, kuya kuthiwa, Lo, nalo, uzalelwe kuyo, Abe yena Osenyangweni eyizinzisa.
6 UYehova uya kubala, ekuzibhaleni izizwi, athi, Abaya bazalelwe khona: (Phakamisani.)
7 Baze, bevuma beqamba, bathi, Yonke imithombo yam ikuwe.