Isahluko 36

Kumongameli. Eyomkhonzi kaYehova. EkaDavide. Ongendawo unezihlabo zokreqo entliziyweni yakhe ngaphakathi, ezithi, Akukho koyika Thixo emehlweni akhe,
2 Ngokuba zithetha kuye ngokugudileyo emehlweni akhe, Zide zimfumanise ubugwenxa bakhe, zimthiye.
3 Amazwi omlomo wakhe abubutshinga nenkohliso; Uyekile ukwenza ngokuqiqa nangokulungisa.
4 Ucinga ubutshinga elukhukweni lwakhe; Uzimisa endleleni engalungileyo; Akabucekisi ububi.
5 Yehova, inceba yakho ifikelela ezulwini, Ukuthembeka kwakho esibhakabhakeni.
6 Ubulungisa bakho bunjengeentaba zikaThixo; Izigwebo zakho zingamanzi enzonzobila; Usindisa umntu neenkomo, Yehova.
7 Hayi, ixabiso lenceba yakho, Thixo! Oonyana babantu bazimela ngethunzi lamaphiko akho.
8 Bayahluthiswa kukutyeba kwendlu yakho; Ubaseza emlanjeni weziyolo zakho.
9 Ngokuba likuwe ithende lobomi; Ekukhanyeni kwakho sibona ukukhanya.
10 Bolulele inceba yakho abakwaziyo, Ubolulele ubulungisa bakho abantliziyo zithe tye.
11 Malungandinyatheli unyawo lonekratshi. Singandiphekuzi isandla sabangendawo.
12 Nabo bewile abasebenzi bobutshinga; Batyhalwe bawa, ababa nakuvuka.