Isahluko 98

Umhobe. Vumani kuYehova ingoma entsha, Ngokuba wenze imisebenzi ebalulekileyo; Simzuzele uloyiso isandla sakhe sokunene, nengalo yakhe engcwele.
2 Ulwazisile uYehova usindiso lwakhe, Ubutyhilile emehlweni eentlanga ubulungisa bakhe.
3 Ukhumbule inceba yakhe nokunyanisa kwakhe kwindlu kaSirayeli; Zilubonile zonke iziphelo zehlabathi usindiso loThixo wethu.
4 Dumani kuYehova, nonke hlabathi, Gqobhokelani ekumemeleleni, nibethe uhadi.
5 Mbetheleni uhadi uYehova, Uhadi nelizwi lengoma;
6 Ngamaxilongo nezwi lesigodlo Dumani phambi koKumkani uYehova.
7 Malugqume ulwandle nenzaliseko yalo, Elimiweyo nabemi balo.
8 Imilambo mayibethe izandla, Zimemelele kunye iintaba
9 Phambi koYehova, ngokuba esiza kugweba ihlabathi. Uya kuligweba elimiweyo ngobulungisa, Izizwe ngokuthe tye.