Isahluko 134

Ingoma yezinyuko. Yabonani, mbongeni uYehova, nonke bakhonzi bakaYehova, Nimiyo endlwini kaYehova ebusuku.
2 Phakamiselani engcweleni izandla zenu, Nimbonge uYehova.
3 Makakusikelele eZiyon uYehova, UMenzi wezulu nehlabathi.