Isahluko 99

UYehova nguKumkani, ziyagungqa izizwe; Ulohlala ekerubhini, liyashukuma ihlabathi.
2 UYehova mkhulu eZiyon; Uphakamile ngaphezu kwezizwe zonke.
3 Baya kulibulela igama lakho elikhulu eloyikekayo; Ngokuba ungcwele yena.
4 Amandla okumkani athanda okusesikweni; Uwazimasile wena ngokuthe tye; Wenze okusesikweni nobulungisa kwaYakobi wena.
5 Mphakamiseni uYehova, uThixo wethu, Niqubude esitulweni seenyawo zakhe; Ngokuba ungcwele yena.
6 OoMoses noAron phakathi kwababingeleli bakhe, NoSamuweli phakathi kwabalinqulayo igama lakhe, Baye bebiza kuYehova, wabaphendula yena.
7 Wathetha kubo esemqulwini welifu; Bazigcina izingqino zakhe, Nommiselo awabanika wona.
8 Yehova, Thixo wethu, wabaphendula wena, Waba nguThixo oxolelayo kubo, Ongoziphindezelayo iintlondi zabo.
9 Mphakamiseni uYehova, uThixo wethu, Niqubude entabeni yakhe engcwele; Ngokuba ungcwele uYehova uThixo wethu.