Isahluko 126

Ingoma yezinyuko. Ekubabuyiseni kukaYehova ababuyayo baseZiyon, Saba njengabaphuphayo;
2 Waza wazala kukuhleka umlomo wethu, Lwazala kukumemelela ulwimi lwethu. Baza bathi phakathi kweentlanga, UYehova ubenzele izinto ezinkulu aba.
3 UYehova usenzele izinto ezinkulu, Saba ngabavuyayo.
4 Buyisa, Yehova, abathinjiweyo bakuthi, Njengemilambo yamanzi yelasezantsi.
5 Abahlwayelayo beneenyembezi Baya kuvuna benokumemelela.
6 Ohamba ahambe elila, Ephethe intlwayelelo, Uyabuya eze ememelela, Ethwele izithungu zakhe.