Isahluko 11

Kumongameli. EkaDavide. Ndizimela ngoYehova; Ningathini na ukuthi kumphefumlo wam, Balekela entabeni yakho njengentaka?
2 Ngokuba nabo abangendawo begoba isaphetha, Bezilungisile iintolo zabo entanjeni, Ukuba batole besithele kwabantliziyo zithe tye.
3 Xa iziseko zithe zagungxulwa, Ilungisa linokuthini na?
4 UYehova, ulotempile yakhe iyingcwele, UYehova, ulotrone yakhe isemazulwini, Amehlo akhe ayababona, iinkophe zakhe ziyabacikida oonyana babantu.
5 UYehova uyalicikida ilungisa; Ke yena ongendawo nothanda ukugonyamela, umthiyile umphefumlo wakhe.
6 Uya kubanisela abangendawo imigibe; Umlilo, nesulfure, nomoya olulophu, yindebe yabo abayabelweyo;
7 Ngokuba lilungisa uYehova; uthanda imisebenzi yobulungisa; Othe tye uya kububona ubuso bakhe.