Isahluko 58

Kumongameli; ngethi, Ungonakalisi. EkaDavide. Eliligugu: ekumbalekeni kwakhe uSawule emqolombeni. Ndibabale, Thixo, ndibabale; Ngokuba uzimela ngawe umphefumlo wam; Ndizimela esithunzini samaphiko akho, Kude kudlule inkxwaleko.
2 Ndinqula uThixo Osenyangweni, UThixo ondifezelayo.
3 Uya kuthuma esemazulwini andisindise, Emngcikiva nje ondizondayo; (Phakamisani.) UThixo uya kuthuma inceba yakhe nenyaniso yakhe.
4 Umphefumlo wam uphakathi kweengonyama; Ndiya kulala phantsi nabafutha umlilo, Oonyana babantu abamazinyo aziintshuntshe neentolo, Ulwimi lwabo lulikrele elibukhali.
5 Ziphakamisele ngaphezu kwamazulu, Thixo, Lube phezu kwehlabathi lonke uzuko lwakho.
6 Isibatha basilungisele iinyawo zam; Bawugobile umphefumlo wam; Bandimbela isihogo, Beyela kuso ngokwabo. (Phakamisani.)
7 Izimasekile intliziyo yam, Thixo, izimasekile intliziyo yam; Ndiya kuvuma, ndiya kubetha uhadi.
8 Vuka, luzuko lwam! Vukani, mrhubhe nohadi! Ndiya kusiphangela isifingo.
9 Ndiya kubulela kuwe phakathi kwezizwe, Nkosi yam; Ndiya kukubethela uhadi phakathi kwezizwe.
10 Ngokuba inkulu, yada yaya ezulwini, inceba yakho; Yada yesa esibhakabhakeni inyaniso yakho.
11 Ziphakamisele ngaphezu kwezulu, Thixo, Lube phezu kwehlabathi lonke uzuko lwakho.