Isahluko 7

Ishigayon kaDavide, awayivumayo kuYehova ngenxa yamazwi kaKushi, umBhenjamin. Yehova, Thixo wam, ndizimela ngawe; Ndisindise kubo bonke abandisukelayo, undihlangule,
2 Hleze bawuqwenge njengengonyama umphefumlo wam, Bawudlavule, kungekho mhlanguli.
3 Yehova, Thixo wam, ukuba ndithe ndenza oku, Ukuba kukho ubugqwetha ezandleni zam,
4 Ukuba ndimphethe kakubi obexolelene nam, Ndambhunyula ondibandezele kungekho sizathu:
5 Maluwusukele utshaba umphefumlo wam, luwufumane, Lubunyashele phantsi ubomi bam, Uzuko lwam lululalise eluthulini. (Phakamisani.)
6 Khawusuk’ ume, Yehova, unomsindo, Kuphakamele ukuphuphuma komsindo wabandibandezelayo; Uvuke, undikhawulele; wena umise umgwebo.
7 Ibandla lezizwe malikungqonge; Ubuyele phezulu phezu kwalo.
8 UYehova uya kugweba phakathi kwezizwe. Lithethe ityala lam, Yehova, ngobulungisa bam, nangokugqibelela kwam okukum.
9 Mabuphele ububi babangendawo, ulizimase ilungisa; Ungumcikidi weentliziyo nezintso, Thixo wobulungisa.
10 Ingweletshetshe yam inoThixo, Umsindisi wabantliziyo zithe tye.
11 UThixo ngumgwebi olilungisa; UnguThixo obhavuma yonke imihla.
12 Ukuba ongendawo uthe akabuya, ulilolile ikrele lakhe; Usityedile isaphetha sakhe, wasilungisa.
13 Uzibhekise kuye izixhobo zokufa, Uzenze zanomlilo iintolo zakhe.
14 Yabona, yena unenimba yobutshinga; Ukhawule ububi, wazala ubuxoki;
15 Umbe umhadi, wawugomba; Weyela esihogweni awasisebenzayo.
16 Ububi bakhe bobuyela entlokweni yakhe, Naselukakayini lwakhe kufike ukugonyamela kwakhe.
17 Ndiya kubulela kuYehova ngokobulungisa bakhe, Ndivume ngendumiso kwigama likaYehova ophezu konke.