0:00
0:00

فصل   100

 ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید.
2  خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنّم بیایید.
3  بدانید که یهوه خداست؛ او ما را آفرید. ما قوم او هستیم و گوسفندان مرتع او.
4  به دروازه‌های او با حمد بیایید و به صحنهای او با تسبیح! او را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید!
5  زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالآباد.