0:00
0:00

فصل   80

[برای سالار مغنیان. شهادتی بر سوسنها. مزمور آساف]

  ای شبانِ اسرائیل بشنو! ای که یوسف را مثل گله رعایت می‌کنی! ای که بر کروبیین جلوس نموده‌ای، تجلی فرما!
2  به حضور افرایم و بنیامین و مَنَسی، توانایی خود را برانگیز و برای نجات ما بیا!
3  ای خدا ما را باز آور و روی خود را روشن کن تا نجات یابیم!
4  ای یهوه، خدای صبایوت، تا به کی به دعای قوم خویش غضبناک خواهی بود،
5  نان ماتم را بدیشان می‌خورانی و اشکهای بیاندازه بدیشان می‌نوشانی؟
6  ما را محل منازعهٔ همسایگان ما ساخته‌ای و دشمنان ما در میان خویش استهزا می‌نمایند.
7  ای خدای لشکرها ما را بازآور و روی خود را روشن کن تا نجات یابیم!
8  مَوی را ازمصر بیرون آوردی. امّت‌ها را بیرون کرده، آن را غرس نمودی.
9  پیش روی آن را وسعت دادی. پس ریشهٔٔ خود را نیکو زده، زمین را پر ساخت.
10  کوه‌ها به سایهاش پوشانیده شد و سروهای آزاد خدا به شاخه‌هایش.
11  شاخه‌های خود را تا به دریا پهن کرد و فرعهای خویش را تا به نهر.
12  پس چرا دیوارهایش را شکستهای که هر راهگذری آن را می‌چیند؟
13  گرازهای جنگل آن را ویران می‌کنند و وحوش صحرا آن را می‌چرند.
14  ای خدای لشکرها رجوع کرده، از آسمان نظر کن و ببین و از این مَوْ تفقد نما
15  و از این نهالی که دست راست تو غرس کرده است و از آن پسری که برای خویشتن قوی ساخته‌ای!
16  مثل هیزم در آتش سوخته شده و از عتاب روی تو تباه گردیده‌اند!
17  دست تو بر مرد دست راست تو باشد و بر پسر آدم که او را برای خویشتن قوی ساخته‌ای.
18  و ما از تو رو نخواهیم تافت. ما را حیات بده تا نام تو را بخوانیم.
19  ای یهوه، خدای لشکرها ما را بازآور و روی خود را روشن ساز تا نجات یابیم.