0:00
0:00

فصل   134

[سرود درجات]

  هان خداوند را متبارک خوانید، ای جمیع بندگان خداوند که شبانگاه در خانهٔ خداوند میایستید!
2  دستهای خود را به قدس برافرازید، و خداوند را متبارک خوانید.
3  خداوند که آسمان و زمین را آفرید، تو را از صهیون برکت خواهد داد.