0:00
0:00

فصل   113

 هلّلویاه! ای بندگان خداوند، تسبیح بخوانید. نام خداوند را تسبیح بخوانید.
2  نام خداوند متبارک باد، از الآن و تا ابدالآباد.
3  از مَطْلَع آفتاب تا مغرب آن، نام خداوند تسبیح خوانده شود.
4  خداوند بر جمیع امّت‌ها متعال است و جلال وی فوق آسمانها.
5  کیست مانند یهوّه خدای ما که بر اعلی علّیین نشسته است؟
6  و متواضع می‌شود تا نظر نماید بر آسمانها و بر زمین؛
7  که مسکین را از خاک برمی‌دارد و فقیر را از مزبله برمیافرازد.
8  تا او را با بزرگان بنشاند، یعنی با بزرگان قوم خویش.
9  زن نازاد را خانهنشین می‌سازد و مادر فرحناک فرزندان. هلّلویاه!