0:00
0:00

فصل   126

[سرود درجات]

  چون خداوند اسیران صهیون را باز آورد، مثل خواب بینندگان شدیم.
2  آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنّم. آنگاه در میان امّت‌ها گفتند که خداوند با ایشان کارهای عظیم کرده است.
3  خداوند برای ما کارهای عظیم کرده است که از آنها شادمان هستیم.
4  ای خداوند اسیران ما را باز آور، مثل نهرها در جنوب.
5  آنانی که با اشکها می‌کارند، با ترنّم درو خواهند نمود.
6  آنکه با گریه بیرون می‌رود و تخم برای زراعت می‌برد، هر آینه با ترنّم خواهد برگشت و بافه‌های خویش را خواهد آورد.