0:00
0:00

فصل   128

[سرود درجات]

  خوشابحال هر که از خداوند می‌ترسد و بر طریق‌های او سالک می‌باشد.
2  عمل دستهای خود را خواهی خورد. خوشابحال تو و سعادت با تو خواهد بود.
3  زن تو مثل مو بارآور به اطراف خانهٔ تو خواهد بود و پسرانت مثل نهالهای زیتون، گرداگرد سفرهٔ تو.
4  اینک، همچنین مبارک خواهد بود کسی که از خداوند می‌ترسد.
5  خداوند تو را از صهیون برکت خواهد داد، و در تمام ایّام عمرت سعادت اورشلیم را خواهی دید.
6  پسرانِ پسران خود را خواهی دید. سلامتی بر اسرائیل باد.