0:00
0:00

فصل   148

 هلّلویاه! خداوند را از آسمانتسبیح بخوانید! در اعلی علیّین او را تسبیح بخوانید!
2  ای همهٔ فرشتگانش او را تسبیح بخوانید. ای همهٔ لشکرهای او او را تسبیح بخوانید.
3  ای آفتاب و ماه او را تسبیح بخوانید. ای همهٔ ستارگان نور او را تسبیح بخوانید.
4  ای فلکالافلاک او را تسبیح بخوانید، و ای آبهایی که فوق آسمانهایید.
5  نام خداوند را تسبیح بخوانند زیرا که او امر فرمود پس آفریده شدند.
6  و آنها را پایدار نمود تا ابدالآباد و قانونی قرار داد که از آن در نگذرند.
7  خداوند را از زمین تسبیح بخوانید، ای نهنگان و جمیع لجّه‌ها.
8  ای آتش و تگرگ وبرف و مه و باد تند که فرمان او را به جا می‌آورید.
9  ای کوه‌ها و تمام تلّها و درختان میوه‌دار و همهٔ سروهای آزاد.
10  ای وحوش و جمیع بهایم و حشرات و مرغان بالدار.
11  ای پادشاهان زمین و جمیع امّت‌ها و سروران و همهٔ داوران جهان.
12  ای جوانان و دوشیزگان نیز و پیران و اطفال.
13  نام خداوند را تسبیح بخوانند، زیرا نام او تنها متعال است و جلال او فوق زمین و آسمان.
14  و او شاخی برای قوم خود برافراشته است، تا فخر باشد برای همهٔ مقدّسان او، یعنی برای بنی‌اسرائیل که قوم مقرّب او می‌باشند. هلّلویاه!