0:00
0:00

فصل   133

[سرود درجات از داود]

  اینک، چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یکدلی با هم ساکن شوند.
2  مثل روغنِ نیکو بر سر است که به ریش فرود می‌آید، یعنی به ریش هارون که به دامن ردایش فرود می‌آید.
3  و مثل شبنم حرمون است که بر کوه‌های صهیون فرود می‌آید. زیرا که در آنجا خداوند برکت خود را فرموده است، یعنی حیات را تا ابدالآباد.