0:00
0:00

فصل   83

[سرود و مزمور آساف]

  ای خدا تو را خاموشی نباشد! ای خدا ساکت مباش و میارام!
2  زیرا اینک، دشمنانت شورش می‌کنند و آنانی که از تو نفرت دارند، سر خود را برافراشتهاند.
3  بر قوم تو مکاید می‌اندیشند وبر پناهآوردگان تو مشورت می‌کنند.
4  و می‌گویند، بیایید ایشان را هلاک کنیم تا قومی نباشند و نام اسرائیل دیگر مذکور نشود.
5  زیرا به یک دل با هم مشورت می‌کنند و بر ضد تو عهد بسته‌اند.
6  خیمه‌های اَدُوم و اسماعیلیان و موآب و هاجریان.
7  جَبال و عَمّون و عَمالیق و فَلَسْطین با ساکنان صور.
8  آشور نیز با ایشان متفق شدند و بازویی برای بنیلوط گردیدند، سلاه.
9  بدیشان عمل نما چنانکه به مدیان کردی، چنانکه به سیسرا و یابین در وادی قیشون،
10  که در عَینْدوُر هلاک شدند و سرگین برای زمین گردیدند.
11  سرورانِ ایشان را مثل غُراب و ذِئب گردان و جمیع امرای ایشان را مثل ذَبَحْ و صَلْمُنّاع،
12  که می‌گفتند، مساکن خدا را برای خویشتن تصرف نماییم.
13  ای خدای من، ایشان را چون غبارِ گردباد بساز و مانند کاه پیش روی باد.
14  مثل آتشی که جنگل را می‌سوزاند و مثل شعلهای که کوه‌ها را مشتعل می‌سازد.
15  همچنان ایشان را به تند باد خود بران و به طوفان خویش ایشان را آشفته گردان.
16  رویهای ایشان را به ذلت پر کن تا نام تو را ای خداوند بطلبند.
17  خجل و پریشان بشوند تا ابدالآباد و شرمنده و هلاک گردند.
18  و بدانند تو که اسمت یهوه می‌باشد، به تنها بر تمامیِ زمین متعال هستی.